ارزیابی و اولویت‏بندی ریسک‏های برون‏سپاری با استفاده از روش GDEMATEL و ISM (مطالعه موردی شرکت مدیریت تولید برق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه غیر انتفاعی زند، شیراز، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 استادیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

برون‌سپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می‌تواند کامیابی سازمان را در عرصه رقابت تجاری به همراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه‌تنها هیچ‌یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی‌‏شود، بلکه آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری به سازمان وارد می‌کند؛ بنابراین ضعف در شناخت و مدیریت ریسک‌ها نگران‌کننده است چراکه می‌تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد؛ بنابراین هدف عمده این تحقیق شناسایی ریسک‏های موجود در برون‌سپاری پروژه‏های شرکت مدیریت تولید برق، اولویت‏بندی ریسک‏ها و تعیین ریسک‏های اصلی و غیر اصلی هست. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی ازنظر ماهیت و روش، توصیفی و ازنظر شیوه نگرش، توصیفی- تحلیلی است. از بعد هدف نیز توسعه‏ای است. همچنین در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده‌شده است و از مقطع زمانی هم می‌توان گفت، این پژوهش از نوع تک مقطعی است. در این پژوهش، از تکنیک دی متل خاکستری و مدل‌سازی ساختاری-تفسیری برای شناسایی و طراحی الگوی روابط شاخص‌‌ها استفاده‌شده است. با استفاده از تکنیک دی متل الگوی روابط علی میان متغیرها شناسایی‌شده است. درنهایت از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری برای تعیین الگوی نهایی پژوهش استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دو ریسک مشکل ارتباطات و مشکلات قرارداد از مهم‏ترین ریسک‏ها به‌حساب می‏آیند؛ و لازم است شرکت‏ها بر این دو ریسک تمرکز کنند، زیرا این دو عامل تحقق‌بخش عوامل دیگر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation and Prioritize of Outsoursing Risks by Using The ISM and Gray Method (Case Study:South of Fars Power Generation Management Company)

نویسندگان [English]

  • Ferdos Behesht Aeen 1
  • Ali Anvari 2
  • Mohamad Hossein Ronaghi 3
1 MSc in industrial management, Zand Institute of Higher Education,Shiraz,Iran
2 Assistant Prof. , Faculty of Industrial Eng, Management and Acountin, Apada University, Shiraz, Iran
3 Assistant professor in Management, Department of management, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Outsourcing is a powerful tool for organizations to gain advantage in competition, but like any tool it may cause vulnerabilities if used improperly. The main purpose of this study is to identify risks of outsoursing projects in an electrical generation management company.Then to prioritize the major and minor risks as well as identifying them. This research is an applied research and the method is descriptive with survey. In this study, the Gray DEMATEL technique and Interpretive Structural Modeling(ISM) is combined to identify and design the pattern of relationships indicators. With the use of DEMATEL technique, we identify the causal relationships between variables. The ISM is used to analyze the results. After analyzing the factors we conducted that two risks of communication and contract problems are the main risks in outsourcing project. the company should take into account the two risks in order to achieve the success. And it cause company to maintain their competitive benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISM
  • Gray DEMATEL
  • outsourcing
  • Risks
  • GDEMATEL