تست و اعتبارسنجی روش مدلسازی گروهی با مدل مرجع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

در سال های اخیر در جامعه سیستم داینامیک توجه به رویکردهای سیستم داینامیک کیفی افزایش یافته است. یکی از روش های استخراج مدل های سیستم داینامیک که در رویکردهای کیفی نیز استفاده فراوانی از آن شده است روش مدلسازی گروهی است که در آن مشتریان و صاحب نظران در فرایند مدلسازی مشارکت داده شده و مبتنی بر مدل های ذهنی افراد مشارکت کننده به استخراج متغیرها و ساختارهای کلیدی و نهفته در سیستم می پردازند. در این میان بررسی و مقایسه مدل های حاصل از جلسات گروهی با مدل های مرجع حاصل از ادبیات موضوع می تواند روشی برای تست و ارزیابی مدل گروهی باشد و بینش های جدیدی را ایجاد کند. در این مقاله به ارزیابی و مقایسه مدل های استخراج شده از جلسات مدلسازی گروهی پروژه "طراحی پارک فناوری هوایی" با مدل مرجع حاصل از مطالعات ادبیات موضوع؛ با استفاده از رویکرد نسبت فاصله در سه سطح عناصر، سطح حلقه های علت و معلولی و سطح مدل کامل به منظور اعتبار سنجی مدل حاصل از مدلسازی گروهی می‌پردازیم. همانطور که از نتایج حاصل از رویکرد نسبت فاصله مشخص شد مقدار 84/6 MDR= بود که بیانگر این است که مدل حاصل از مدلسازی گروهی با مدل مرجع مطابق و همانند بودند. مقادیر EDR و LDR نیز بیانگر تشابه مدل در سطح عناصر و حلقه ها بودند. در نتیجه می توان گفت مدل حاصل از مدلسازی گروهی دارای اعتبار و با مطالعات ادبیات موضوع و مدل حاصل از آن تطابق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test and Validating the Group Model Building with the Reference Model

نویسندگان [English]

  • Ali Haji Gholam Saryazdi 1
  • Manuchehr Manteghi 2
1 Ph.D Candidate / TMU
2 Professor, Department of Management, Faculty of Management, Malek Ashtar University
چکیده [English]

In recent years, in system dynamics society has increased attention to qualitative approaches. One method of extracting models of qualitative system dynamics has been many used is a Group Model Building. In this method, clients are involved in the modeling process. Based on Participants mental models are extracted key structures and latent variables in the system. In this regard, compare the group models with reference models from the literature can be a way to test and evaluate a model. And provide new insights. In this paper we evaluate and compare models of group modeling sessions extracted from the project "Designing Aviation Technology Park" with the reference model derived from the literature review, by using the distance ratio approach of three levels, including the elements, the causal loops and the full model level. As became clear from the results of this approach the MDR = 6.84 which indicates that the model as the reference model and the group models were similar. EDR and LDR values indicate between model elements and the loops level were similar. In conclusion we can say that the model is a valid model and the resulting models are consistent with other studies in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Model Building (GMB)
  • Qualitative System Dynamics Approach
  • Reference Model
  • model validating
  • The Distance Ratio Approach