طراحی مدل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمانی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) مورد مطالعه: بانک تجارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس اداره سازماندهی و مقررات بانکی بانک تجارت، کارشناس ارشد علوم بانکی

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه آموزشی مدیریت

3 معاون اداره سازماندهی و مقررات بانکی بانک تجارت، کارشناس ارشد مدیریت مالی

4 کارشناس اداره سازماندهی و مقررات بانکی بانک تجارت، کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

ادبیات گسترده ای در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها ارائه شده است و هر یک از محققان این حوزه به یکی از ابعاد پیاده سازی مدیریت دانش اشاره کرده‌اند، ولی تاکنون یک مدل جامع و فراگیر از ابعاد و شاخص های پیاده سازی مدیریت دانش و ارتباط بین آنها ارائه نشده است. در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش، ابعاد و شاخص های آن شناسایی و سپس با استفاده از یک متدلوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخص های پیاده سازی مدیریت دانش تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه منجر به طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در بانک تجارت شده است. پرسشنامه تحقیق، توسط 16 نفر از خبرگان بانکی پر شده است که نتایج تحقیق نشان می دهد مدل یکپارچه پیاده سازی مدیریت دانش شامل استراتژی سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، معماری دانش، فناوری اطلاعات و شبکه های خبرگی است که این ابعاد با یکدیگر در ارتباط هستند و بعد حمایت مدیریت ارشد بعنوان اساس مدل پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Success Model Implementing Knowledge Management at Organizational Level with Structural Interpretative Modeling Approach (ISM) Case Study: Tejarat Bank

نویسندگان [English]

  • Behzad Keshanchi 1
  • davod khosroanjom 2
  • Davod Pahlavani 3
  • Amir Poorgholi 4
1 Head of organizing and banking regulation of the Tejarat bank, M.A in Banking
2 دانشجوی دکترا روزانه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
3 Deputy Director of organizing and banking regulation of the Tejarat bank, M.A in Financing Management
4 Expert of organizing and banking regulation of the Tejarat bank, M.A in Accounting
چکیده [English]

Extensive literature on the implementation of knowledge management in organizations has been presented and each of the researchers in this area referred to one dimension of Knowledge Management implementation, but so far a comprehensive model of dimensions and indicators of implementing Knowledge Management and the relationship between them is not provided. First, in this research, the literature on implementation of Knowledge Management, its dimensions and indicators were identified and then, using a new analytical methodology called Interpretative Structural Modeling (ISM), the relationships between dimensions and indicators of implementing Knowledge management has been determined and integrated in an integrated way. The result has led to designing a Knowledge Management implementation model in the Tejarat bank. The research questionnaire was filled by 16 banking experts whose results indicate that the integrated model of Knowledge Management implementation includes organizational strategy, senior management support, organizational culture, business process reengineering, knowledge architecture, information technology and Experienced networks, so that these dimensions are interconnected with each other, and senior management support is the basis of implementing Knowledge Management model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Strategy
  • Senior Management Support
  • Structural Modeling Interpretation