شناسایی و ترسیم مدل عوامل بحرانی تحقق زنجیره تأمین سبز صنعت خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی(تولید و عملیات)، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد

2 کارشناس پژوهشی-دانشگاه علم وهنر یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر «شناسایی و ترسیم مدل عوامل بحرانی تحقق زنجیره تأمین سبز صنعت خودرو» می باشد. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل موثر بر سبز شدن زنجیره تأمین شناسایی شده و سپس در فاز کمی با استفاده از پژوهش های میدانی هدف اصلی پژوهش محقق گردید. جهت شناسایی عوامل بحرانی زنجیره تأمین سبز صنعت خودرو و اهمیت هریک از عوامل، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 33 سوال تنظیم و به 100 نفر از کارکنان شاغل در شرکت همگام خودرو که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، داده شد. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل آماری و آزمون T انجام شده است. نتایج نشان داد که هر چهار مؤلفه اصلی در مدیریت زنجیره تأمین سبز 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Design of the Model of Critical Factors Realizing the Green Supply Chain of the Automotive Industry

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi 1
  • elahe taheri 2
1 Management Department, Yazd University, Yazd, Iran
2 Science & Arts University
چکیده [English]

The purpose of the present research is to "identify and design a model of critical factors for the realization of the green supply chain of automotive industry".In this research, by studying the literature, the factors affecting the emergence of the supply chain were identified and then, in the quantitative phase, using the field research, the main goal of the research was realized. In order to identify the critical factors of the green supply chain of the automotive industry and the importance of each of the factors, a questionnaire consisting of 33 questions was given and 100 employees of the automotive synchronous company who were selected by random sampling were given. Data were analyzed using statistical analysis and t-test. The results showed that all four main components of green supply chain management include supply chain management, product recycling, organizational interaction, and life cycle management, and the underlying indicators of these factors in the automotive industry, and all of these factors are green in the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Automotive Industry
  • Critical Factors