بررسی اثرات وزنی رفتارهای شغلی بر عملکرد فردی در فرهنگ های مختلف سازمانی در بخش عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت واقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

از دیدگاه مدیران سازمان‌های دولتی، توجه به رفتارهای شغلی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد فردی کارکنان موضوعی حیاتی است و بر این اساس بسیاری از صاحب نظران مدیریت به دنبال شناسایی ساز و کار تاثیرگذاری رفتارهای شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان می باشند. هدف اصلی این تحقیق نیز شناخت تأثیر رفتارهای شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران در چهار فرهنگ مختلف می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و در انتخاب پاسخ دهندگان از روش‌های نمونه‌گیری نظری و ترتیبی استفاده شده است. پس از انتخاب محیط‌های پژوهش به تعداد 20 سازمان و شناخت فرهنگ این سازمان‌ها، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران 1329 پرسشنامه توزیع و 1178 پرسشنامه جمع‌آوری گردید که نشان دهنده نرخ پاسخدهی 88 است. روایی پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی، رفتارهای شغلی و عملکرد فردی به وسیله خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه‌ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای یافتن وزن نسبی رفتارهای شغلی در تأثیر بر عملکرد فردی از روش اهمیت/ وزن نسبی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در فرهنگ‌های قدرت‌مدار و وظیفه‌مدار، رفتار وظیفه‌ای ثابت، در فرهنگ توفیق‌مدار، رفتار وظیفه‌ای ثابت و انطباق‌پذیر و در نهایت در فرهنگ حمایت‌مدار رفتار شهروندی بین‌فردی و رفتار شهروندی سازمانی دارای بیشترین اهمیت نسبی بوده و بیشترین اثر را بر عملکرد فردی دارند. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه‌ها پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد فردی در چهار فرهنگ مختلف سازمانی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Weighted Effects of Job Behaviors on Individual Performance in Different Organizational Cultures of the Public Sector

نویسندگان [English]

  • habib ebrahimpour 1
  • habib ebrahimpour 2
  • bagher asgharnejad nouri 3
1 department of management and economics, university of mohaghegh ardabili
2 department of management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil
3 Assistant Professor, Department of Management and Economy, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Many public organization managers believed that regarding to job behaviors is vital subject. It seems individual performance is affected by individual or his/her peers behaviors. Performance of employees subject is on that many of administrator and student of administration are looking procedures to it’s improvement. The main goal of this research is to reveal the simultaneous influence of job behaviors on individual performance in Iranian public organizations. The research method is based on a descriptive- Survey research and theoretical and sequential sampling method is the basis of the choice of research environments. 20 organizations selected as research environments and recognized the culture of this organizations, then according to cochran sample volume method, 1329 researcher made questionnaires distributed and 1187completed questionnaire was collected. The percentage of collected questionnaire is %88. The validity of questionnaire is confirmed by the authorities and the reliability of organizational culture questionnaire, job behaviors, and individual performance confirmed by Retest and Cronbach’s alpha. The Relative Importance Method used for finding the relative weight of job behaviors. The results showed that in power and in-role cultures, routine task behavior is the highest importance. In achievement culture, routine task and adaptive task behaviors, and finally in support culture, interpersonal and organizational citizenship behaviors are highest importance. Finally, some suggestions are proposed, with regarding to hypotheses test in four different organizational cultures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Behavior
  • Counter Productivity Behavior
  • Organizational Culture
  • Task Behavior
  • Withdrawal Behavior