بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری سبز در صنایع خودروسازی ایران با رویکرد دی متل خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی، مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، رشته مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشگاه راهبرد شمال

چکیده

هدف تمامی تولیدات، ارائه ی محصولاتی است که به نوعی دوستدار محیط زیست باشد. از طرف دیگر در این راستا سازمان ها به دنبال رسیدن به محصولات دوستدار محیط زیست در کنار بهره وری هستند. با توجه به این امر می توان گفت که هدف اصلی بهره وری سبز افزایش حفاظت محیط زیست است به نحوی که موجب افزایش سودآوری تجاری گردد، به طرف موضوع اصلی محیط، کیفیت و سودآوری تأکید دارد و در سطوح مختلف منطقه ای، فرا منطقه ای، ملی و سازمانی قابل به کارگیری است و رویکرد اصلی آن ارتقای کیفیت زندگی است. با توجه به این موضوع یافتن عوامل مؤثر در بهره وری سبز می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. از اینرو در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری سبز در صنایع خودروسازی با رویکرد دی متل خاکستری پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق 40 فر از خبرگان صنایع خودروسازی می باشد. ابتدا 23 عامل مؤثر در بهره وری سبز و در قالب 6 گروه اصلی فرهنگی، سازمانی، فنی و تکنولوژیک، مدیرینی، برنامه ریزی و فرآیند تقسیم بندی شدند. سپس با استفاده از روش دی متل خاکستری اثرات متقایل عوامل با هم سنجده شد. نتایج یافته ها نشان داد که مهم ترین عامل های علی در بهره وری سبز، عامل های فنی و تکنولوژیک، فرهنگی و مدیریتی می باشند. در این راستا پیشنهاد می شود که با در نظر گرفتن روابط علی و معلولی موجود در این تحقیق برنامه ریزی های آتی جهت مدیریت بهتر زمان و هزینه در صنایع خودروسازی انحام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Green Productivity in Iranian Automotive Industries Using Gray Dimetallic Approach

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Reza Esmaeilpour 2
  • ATENA Mahdavi 3
1 Humanities, Management, Tarbiat Modarres University
2 Associate Professor, Department of Management, University of Guilan, Rasht
3 Rahbord Shomal University
چکیده [English]

The goal of products is to providing to products that are environmentally friendly. On the other hand, organizations are seeking to achieve eco-friendly products along with productivity. Regarding this, it can be said that the main goal of green productivity is to increase environmental protection in a way that increases commercial profit, emphasizes the main issue of environment, quality and profitability and at different levels of regional, transregional, National and institutional, and its main approach is to improve the quality of life. Considering this, finding of effective factors in green productivity can be very important. Therefore, in this research, are considered factors of affecting green productivity in automobile industry with a grey dematel approach. First, the statistical population of the study is 40 ovens of automotive industry experts 23 factors influencing of green productivity were categorized into 6 main cultural, organizational, technical and technological groups, managers, planning and process. In the sequel, the effects of the interlocking factors were measured using the grey dematel method. The results of the findings showed that the most important causal factors in green productivity are technical and technological, cultural and managerial factors. It is suggested that green productivity planning be in line with these factors. In this regard, it is suggested that taking into account the causal relationships existing in this research, future plans are planned for the automotive industry in order to save time and cost management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Productivity
  • environment
  • grey dematel
  • Quality
  • Automotive Industry