تعیین وزن بهینه بطری سرم 500 سی ‏سی با استفاده از طرح آزمایشی k2 (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع شرکت داروسازی ثامن

2 دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان

4 آمار زیستی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد- ایران

چکیده

در فرآیندهای صنعتی و تولیدی، عوامل ورودی متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هرکدام ممکن است بر روی مشخصات محصول نهایی تأثیرگذار باشند. روش طراحی آزمایشها به عنوان یکی از روشهای بهبود کیفیتی نوین، با انجام طرحهای آزمایشی، مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت محصول را شناسایی و سطوح بهینه آنها را تنظیم می کند. هدف این تحقیق تعیین وزن استاندارد بطری سرم 500 سی‏سی با روش طرح آزمایشی k 2 به حدی که اگر ضخیم‏تر از آن گردد باعث افزایش مصرف ماده اولیه P.P. و زیان شرکت شده، و اگر کمتر از حد استاندارد مصرف گردد سبب دفرمه شدن بدنه و ضایع شدن محصول می‏گردد. چون فرآیند تولید سرم با مقداری ضایعات غیر قابل اجتناب در قسمت بالا و پایین سرم مواجه است که این ضایعات هیچ شکل خاصی نداشته، اما تغییرات پی در پی در وزن آن‌ها سبب می‏شود که کنترل مصرف به درستی صورت نگیرد لذا پس از تعیین وزن استاندارد سرم باید شرایط تنظیم دستگاه بررسی شود تا بتوان به تولید محصول با وزن استاندارد نزدیک شد و وزن ضایعات عادی تحت کنترل باشد. در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از طرح آزمایشی k 2 عوامل موثر بر وزن بطری سرم شناسایی شود. پس از تحلیل های صورت گرفته و بررسی کفایت مدل نتایج آنالیز واریانس و نمودارهای اثرات اصلی نشان داد که به ترتیب تایم‏سیکل، دمای هیترها، و دور اکسترودر بیشترین تأثیر مستقیم را در وزن بطری دارند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ، می ﺗـﻮان نوسانات وزن بطری را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the optimum weight of the 500-ml serum bottle using the k2 design of experimental (Case Study: Samen Pharmaceutical Co.)

نویسندگان [English]

  • Behnam Bayani Rad 1
  • Hamideh Razavi 2
  • Haniye Farahmand 3
  • ali hadianfar 4
1 Director of Industrial Engineering and Planning of Samen Pharmaceutical Company
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
3 MSc of Industrial Management, Semnan University
4 Biostatistics, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In industrial and manufacturing processes, there are several input factors in different levels, which may affect the final product characteristics. The design of experimental method, as one of the new quality improvement methods identifies the most important effective factors factors on product quality by experimental design and adjusts its optimal levels. The purpose of this study was determination of the optimum weight of the 500-ml serum bottle using the 2k design of experimental, so that, if thicker, it would increase the consumption of the primary substance of P.P. And losses, and if it is used less than standard, it will cause deformation of the body and loss of the product. Because the serum production process faces some inevitable waste but subsequent changes in weight cause the consumption control not be properly performed, so after determining the weight the standard of the serum the conditions of the machine must be checked, it is possible to approach the production with a standard weight and the normal waste is under control. In this study, we tried to identify the factors affecting the weight of the serum bottle using 2k experimental design. After analyzing and evaluating the adequacy of the model, the results of analysis of variance and main effects graphs showed that the timing of cycle, the temperature of the heaters and the extruder circle had the most direct effect on the weight of the bottle. By controlling these factors, we can determine the weight fluctuations reduced the bottle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard Weight
  • Waste
  • Serum
  • Design of Experiments