ارزیابی تأمین‌کنندگان در زنجیره ی عرضه با استفاده از تکنیک ترکیبیMOLP–AHP فازی (مورد مطالعه: گروه صنعتی آذران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، ایران

2 کارشناس ‌ارشد مدیریت‌صنعتی، دانشکده حسابداری، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد، ایران

3 کارشناس ‌ارشد مدیریت‌صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در دهه ی اخیر، نحوه ی تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان‌ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین‌کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیره تأمین دارد، انتخاب تأمین‌کننده، وظیفه ای راهبردی شناخته می‌شود‌. از این رو در این تحقیق که در شرکت شیرگاز آذران انجام گرفت، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی معیارهای مهم در انتخاب تأمین‌کنندگان و تعیین اهمیت هر یک از آنها از نظر کارشناسان، بهترین تأمین‌کننده انتخاب گردد. بنابراین، ابتدا معیارهای اصلی انتخاب تأمین‌کنندگان برای یک قطعه از قطعات شرکت شیرگاز آذران با نظرسنجی از کارشناسان مربوطه از طریق پرسشنامه شناسایی شد‌. سپس با استفاده از روش AHP فازی بر اساس روش آنالیز توسعه، امتیاز هر معیار و وزن هر تأمین‌کننده در ارتباط با هر معیار تعیین شد و بعد از آن، یک تابع هدف فازی برای هر معیار ایجاد شد، که هدف از آن، حداکثر کردن عملکرد تأمین‌کننده در ارتباط با هر معیار بود. پس از خارج کردن مدل از حالت فازی، با استفاده از روش جمع پذیری وزنی، بهترین تأمین‌کننده انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating suppliers in supply chain using a combination technique Fuzzy MOLP-AHP (Case of the study: Azaran Industrial Group)

نویسندگان [English]

  • Seyed Haidar Mirfakhradini 1
  • Iman Nourbakhsh 2
  • Atrina Rabiee 3
  • Sasan Rowshan 4
1 Associate Professor, Industrial Management Department, Yazd University, Iran
2 MSc in Industrial Management, Faculty of Accounting, Economy and Management, Yazd University, Iran
3 MSc in Industrial Management, Faculty of Administrative Sciences and Economy, Isfahan University, Iran
4 Ph.D. Student in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In the last decade, supplying raw materials and selection of suppliers in the supply chain has been a challenge for most of the organizations. Since the performance of suppliers has a major impact on the success or failure of the supply chain, Supplier selection known as a strategic task. Thus, in this study - whom has been carried out in the Azaran Industrial Group - researchers has tried to identify the most important criteria in selecting suppliers and determining the importance of each of them according to experts' opinions to select the best suppliers. Therefore, the main criteria for selecting suppliers of a part of parts of the Azaran Industrial Group with a poll of relevant experts were identified through questionnaire. Then by using fuzzy AHP method based on the Analysis of Development, the rate of each criterion and the weight of each supplier - in relation to each criterion - were determined. After that, a fuzzy objective function was created for each criterion. The goal of this function is maximizing the performance of supplier in relation to each criterion. After bringing out the model from fuzzy state, by using the Sum of the Weights, the best supplier was chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy analytical hierarchy process
  • fuzzy logic
  • multi objective fuzzy programming
  • Supply Chain