ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از سیستم‌های تصمیم-گیری چندمعیاره فازی ذوزنقه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت صمعتی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، قائئمشهر، ایران

3 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران،

4 دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه سازمان‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که نیازبه زنجیره‌تامین کارا دارند، تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه‌ای و به‌هم پیوسته امروزی توان رقابت با رقبای خود را داشته باشند. ازطرفی از مهم‌ترین عوامل پایداری و بقا دراین محیط رقابتی، کاهش هزینه‌های تولید محصول است. براین اساس، انتخاب مناسب تامین‌کنندگان می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه‌های تولید و قابلیت رقابت‌پذیری سازمان داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، تعیین و بومی‌سازی معیارها، رتبه‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان در صنعت خودروسازی ایران می‌باشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. هم‌چنین جهت جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون چهارچوب پیشنهادی، یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به‌کار گرفته شده است. دراین پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی برای انتخاب و بومی‌سازی متغیرها، و سیستم استنتاج‌فازی برای تعیین اوزان معیارهای تصمیم‌گیری و از روش تاپسیس‌فازی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان استفاده شده است. به‌کارگیری هم‌زمان این روش‌ها نوآوری این پژوهش در میان پیشینه مرتبط با این حوزه می‌باشد. پس از مرور پیشینه تحقیق، معیارها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی در شش مورد کیفیت، تحویل، مهارتهای فنی، خدمات، سرمایه‌گذاری و طراحی محصول دسته‌بندی شده، و سپس شرکت‌های تأمین‌کننده باطری توان، برنا، صبا و نیروگستران مورد ارزیابی و رتبه-بندی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که شرکت برنا باطری(52/0) بهترین تأمین‌کننده، و شرکت‌های توان، صبا و نیرو با کسب امتیازات (45/0)، (41/0)،و(31/0) به ترتیب در درجات بعدی قرار دارند. در نهایت به‌مدیران توصیه شده که چگونه می‌توانند از یافته‌های تحقیق حاضر بمنظور انتخاب بهترین تأمین‌کننده و بهبود توان رقابتی سازمان خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Ranking Suppliers in Supply Chain Network with Using MCDM Fuzzy Trapezoidal System

نویسندگان [English]

  • hassanali aghajani 1
  • hossein Samadi-Miarkolaei 2
  • hamzeh samadi 3
  • mehdi sohanian 4
1 Associate Professor and Faculty Member in University of Mazandaran.
2 Master of Public Administration, Member of Young Researcher Club, Islamic Azad University, Qaemshahr
3 Ph.D. of Public Administration, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 university of mazandaran
چکیده [English]

Nowadays, Organizations are well aware of their need to an efficient supply chain, so that they can compete with their rivals in today's global market and in the network and interconnected economy. Reducing the costs of production is the most important factor for survival in this competitive environment. Thus, selecting the appropriate supplier could have a great deal of influence on reducing the production costs and increasing the organization competitiveness ability. The aim of this paper is the determination and customization of the criteria, ranking and selecting the suppliers of SCM in Automobile Manufacturing Companies of Iran. This study, in terms of purpose, is an applied study and in terms of nature, is a descriptive study. In order to collection of data to test the proposed framework, it is conducted a case study in the automobile industry. In this study, the confirmatory factor analysis is used for selection and customization of the variables, and the fuzzy inference system is applied for determination of the weights of decision-making criteria, and the fuzzy TOPSIS method employed for evaluation and ranking the suppliers. The contribution of this study in the relevant literature to this field is usage and combination of three aforementioned methods. By means of literature review, the criteria categorized in 6 categories: Quality, Delivery, Technical skills, Services, Investment, and Product Design, and then, the selected supplier companies including Tavan, Borna, Saba, and Niroo-Gostaran have been analyzed and ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Ranking
  • Supply Chain
  • Fuzzy TOPSIS
  • Iran khodro