بررسی تاثیر انعطاف پذیری فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در زمینه مدیریت زنجیره تامین (مطالعه موردی گروه هتل های هما)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/گروه مدیریت دانشگاه آزاد الامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیرانعطاف پذیری فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در زمینه مدیریت زنجیره تامین (مطالعه موردی گروه هتل های هما) انجام گرفته است. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان گروه هتل های هما به تعداد 900 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 269 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه استاندارد هان و همکاران سال 2017 است. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ با مقدار 0.90 بدست آمد. از روش های آزمون کلموگروف-اسمیرف جهت بررسی توزیع نرمال بودن داده در جامعه، آزمون T جهت سنجش سطح میزان مناسب بودن متغیرها و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول قابلیت اندازه گیری متغیرهای پژوهش توسط سؤالات پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و ارائه شد سپس بعد از آن، از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای مستقل انجام شد. جهت آزمون فرضیه های آماری از نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری تراکنش فناوری اطلاعات با ضریب مسیر 0.741 بیشترین تاثیر بر روی انعطاف پذیری عملیات فناوری اطلاعات دارد و انعطاف پذیری تراکنش فناوری اطلاعات با ضریب مسیر 0.000 هیچ تاثیری بر روی عملکرد شرکت ندارد. نتایج تحقیق نشان داد فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در زمینه مدیریت زنجیره تامین در بین کارکنان گروه هتل های هما تاثیر دارد.
کلید واژه ها: انعطاف پذیری فناوری، عملکرد شرکت، مدیریت زنجیره تامین، هتل های هما

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Information Technology Flexibility on Company Performance in Supply Chain Management (Case Study of Homa Hotel Group)

نویسندگان [English]

  • sayed Mohammad Saeeid Ameri 1
  • Hossain Adab 2
1 Graduate Student / Department of Management Islamic Azad University Tehran Branch
2 Assistant Professor of Industrial Management at Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

This thesis aims to study the Investigating the Influence of Information Technology Flexibility on Company Performance in Supply Chain Management (Case Study of Homa Hotel Group). This is a descriptive survey research which is of practical type in nature, and in terms of time is temporally. The statistical population of research consists of all 900 employees of Homa Hotel Group that 269 were selected out them using Cochran formula. The tool of research is standard questionnaire of Han (2017). In order to measure the validity of questionnaires the content method was used and to measure the reliability the Cronbach alpha was used, that obtained 0.90. To check the distribution of normalization in population the Kolmogorov-Smirnov methods were used, and T-test was used to measure variables’ level of suitability, and first order confirmatory factor analysis was conducted to measure the research variables by questionnaire items and proposed, then the Friedman Test was carried out to classify independent variables. In order to test statistical hypotheses the Smart Pls software was used. Test of hypotheses showed that flexibility of information technology transaction by path coefficient 0.741 has the greatest effect on flexibility of information technology, and the flexibility of information technology transaction by path coefficient of 0.000 has no effect on company performance.The results of research showed that the information technology have an impact on performance of company in terms of supply chain management among employees of Homa Hotels Group.
Keywords: flexibility of technology, company performance, Supply Chain Management ,Homa Hotels

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexibility of technology
  • company performance
  • supply chain management
  • Homa Hotels