بررسی و تحلیل تعامل بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین به روش مدلسازی ساختاری تفسیری صنعت نفت وگاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و تعیین سطح بندی تعاملات بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و ساختن نگاشت روابط شبکه در صنعت نفت و گاز از دیدگاه صاحبنظران صورت پذیرفته است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر از 30 نفر از خبرگان فعال در زنجیره تامین شرکت های نفت و گاز پارس جنوبی 7 شاخص از بین 14 شاخص با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفت. سپس، پرسشنامه ماتریسی ساخت‌یافته با روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای بدست آمدن مدل و نیز اولویت بندی شاخص‌ها استفاده گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل ‌سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در 5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه، اشتراک گذاری اطلاعات، نوآوری تامین کننده دربالاترین سطح یعنی سطح پنجم، مشارکت با تامین کننده و منابع استراتژیک در سطح چهارم، ارتباط با مشتریان در سطح سوم، اعتماد و اطمینان تحویل در سطح دوم و انعطاف پذیری تولید(به عنوان اثرپذیرترین عامل) در اخرین سطح طبقه بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the interactions between factors affecting supply chain agility improvement by interpretive structural modeling in oil and gas industry

نویسندگان [English]

  • samira ghasemi 1
  • shahrzad tayaran 2
  • Ezato lah asghari zade 3
1 industrial management,Ecampus, azad university,tehran,iran
2 industrial management,Ecampus, azad university,tehran,iran
3 industrial management
چکیده [English]

This study aims to identify the most important factors affecting the improvement of supply chain agility and determine the leveling of interactions between the factors affecting to improvement of supply chain agility and mapping network relations in the oil and gas industry from experts’ point of view. Reviewing the research literature, the opinion of 30 experts regarding the supply chain of South Pars oil and gas companies were asked and determined. Using Fuzzy Delphi technique, 7 indicators out of 14 were identified and selected. Then, a structured matrix questionnaire was used for interpreting structural modeling to obtain the model and prioritize the indicators. The data from the questionnaire was drawn through an interpretive structural modeling and analyzed in 5 levels in an interactive grid. Consequently, information sharing and using the innovation were reanked at the highest level (the fifth level) while supplier participation, and strategic resources were ranked at the fourth level. Communication with customers ranked at the third level and reliability and assurance of delivery found the next rank which is the second level. The flexibility of production was ranked the first and the lowst among the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain agility
  • Supply Chain
  • Oil and Gas Industry
  • Structural interpretation modeling