ارزیابی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز: رویکرد خبره محور ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران؛

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

امروزه موفقیت سازمان‌ها، با دانشی که می‌توانند تولید و توزیع کنند، سرعت تولید این دانش و میزان انباشت و استفاده از این دانش تولیدشده، ارتباط مستقیم دارد. از طرفی دغدغه‌های محیط زیستی پیرامون عملیات تولیدی صنایع، سازمان‌ها را بر آن داشته تا از اقدامات سبز در فرآیندهای مختلف زنجیره تأمین استفاده کنند. پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز موجب افزایش کارایی، اثربخشی، سود و مزیت رقابتی برای سازمان‌هاست. ازآنجایی‌که پیاده‌سازی مدیریت دانش نیازمند وقت و هزینه زیادی می‌باشد، مطالعه حاضر به بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز، بر اساس تصمیم‌گیری فازی پرداخته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات، پنج بعد اصلی شامل صفات کارمندان، استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمان، عوامل تکنولوژیکی و عوامل مدیریتی و 25 شاخص جهت بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز تعیین گردید. با استفاده از نظرات ۱۰ خبره شرکت فراصنعت و بومی‌سازی، 21 شاخص موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز شناسایی و با استفاده از روش FDEMATEL وزن هریک از شاخص‌ها محاسبه شد. در مرحله بعد امتیاز موفقیت هر شاخص در شرکت با کمک FSAW محاسبه و درنهایت با استفاده از وزن محاسبه‌شده و امتیاز موفقیت شاخص‌ها، میزان موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز مشخص گردید. نتایج نشان دهنده این بود که شرکت فرا صنعت به میزان ۰٫۷۲ در پیاده‌سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز موفق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge Management Adoption Success in Green Supply Chain: A Fuzzy hybrid expert-oriented multiple criteria decision-making approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahra Rajabi kafshgar 1
  • Mehrdad Madhoushi2 2
  • Hamidreza Fallah Lajimi3 3
1 MSc. in Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Prof. of Industrial Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Assistant Prof. of Industrial Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Todays, the success of organizations, is directly related to the knowledge that they can generate and distribute, the speed of producing, the amount of accumulation and usage of this knowledge. On the other hand, environmental concerns about manufacturing industries induce organizations to use green practices in various supply chain processes. The successful implementation of knowledge management in the green supply chain improves the efficiency, effectiveness, profitability and competitive advantage of organizations. Since the implementation of knowledge management requires a lot of time and cost, the present study examines the success rate of knowledge management in the green supply chain based on fuzzy decision making. In this paper, after reviewing the literature, five main dimensions including employee attributes, organizational strategy, organizational culture, technological factors and management factors and 25 indicators for assessing the success of knowledge management in the green supply chain are determined. Using the opinions of 10 experts of Farasanat company, 21 indicators of knowledge management success in the green supply chain have been identified and the weight of each index is calculated by using the FDEMATEL method. In the next step, the rank of each index is calculated with by FSAW. Finally, by using the calculated weight and index rank, the success rate of knowledge management implementation in the green supply chain is determined. The results show that Farasanat company has a success rate of 0.72 in implementing knowledge management in the green supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FDEMATEL
  • Strategy Organization
  • Green Supply Chain
  • Knowledge Management
  • Organization Culture