افزایش سطح شکست ناپذیری وکاهش هزینه های زنجیره تامین برمبنای فناوری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

4 گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر فناوری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی در افزایش سطح شکست ناپذیری وکاهش هزینه های زنجیره تامین صنایع تولیدی ارومیه می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش آماری استقلال خی دو به آزمون فرضیات مطرح شده و جهت بررسی نقش پیش بینی کننده متغیر مستقل شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی بر متغیر میانجی (مداخله گر) یعنی مدیریت عوامل انسانی، سازمانی و محیطی و نیز اثر آنها بر متغیر وابسته کاهش هزینه های زنجیره تامین از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج بیانگر وجود ارتباط بین بکارگیری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی و کاهش هزینه های تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان نهایی است. نتایج تحلیل مسیر و آزمون مدل برازش شده بیانگر وجود ارتباط مستقیم بین عوامل انسانی و عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی و نهایتا عوامل انسانی و بکارگیری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی است و عوامل محیطی نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم در بکارگیری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی تاثیر گذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing the level of invincibility and reducing the cost of supply chain based on radio frequency identification technology

نویسندگان [English]

  • Rahim Ranjbar 1
  • Amir Najafi 2
  • Ali Mohammadi 3
  • Naser Hamidi 4
1 Industrial Management Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Department of industrial engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad university, Zanjan, Iran
3 Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
4 Department of Management, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of radio frequency identification technology on increasing the level of invincibility and reducing the costs of supply chain of industrial industries in Urmia. In this research, using the Chi-square independent statistical method, we test the hypothesis and to investigate the predictive role of the independent variable identifying using radio frequency on the intermediate variable (ie intervener), ie, human, organizational and environmental factors management as well as the effect They used a path analysis model based on the dependent variable to reduce supply chain costs. The results indicate that there is a relationship between the use of radio frequency identification and the reduction of supplier costs, producers, distributors, retailers and end-users. The results of path analysis and fitted model test indicate that there is a direct relationship between human factors and environmental factors, organizational factors and environmental factors, and finally human factors and the use of identification using radio frequency, and environmental factors, directly and indirectly, use identification Using radio frequency is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification using radio frequency
  • supply chain management
  • Cost
  • manufacturing industries