مقوله شناسی توسعه محصول جدید با استفاده از تحلیل محتوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی, گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ، ایران

چکیده

بسیاری از تولید کنندگان برای انجام موفق فرایند توسعه محصول جدید خود با چالش مواجه هستند. این چالش عموماً طبیعی است اما پاسخ قطعی و مشخص برای آن وجود ندارد. چرا که هر خوشه صنعتی، هر بازار، هر سیستم تولید، هر جامعه و هر سطحی شرایط خاص خود را دارد. لذا می‌بایست برای هر مجموعه تولیدی و شاید هر شرکت منحصر به فرد، الگوی خاص را در نظر گرفت. این الگوها می‌توانند از نظر ماهیت و نوع عناصر با یکدیگر مشابه باشند اما از نظر کیفیت عناصر و عملکرد کاملاً متفاوت باشند. به همین منظور در این مقاله به نتایج شناسایی مؤلفه‌های توسعه محصول جدید، خاصه در صنایع غذایی استان فارس، ارائه شده است. پژوهش مربوطه یک تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا است که در ابتدا سنجه‌های مؤثر در فرایند توسعه محصول جدید از طریق بازنگری جامع ادبیات استخراج و سپس بر اساس نظر 11 خبره در قالب مصاحبه‎‌های نیمه هدایت شده مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفت. سپس در فرایند شش مرحله‌ای تحلیل محتوا با رویکرد مقوله‌ای با استفاده از نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد که چهار مؤلفه اصلی توسعه محصول جدید در صنایع غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد: توسعه فنی، توسعه مفهومی، توسعه بازار و توسعه منابع. این چهار مؤلفه از 13 مؤلفه فرعی، 34 کد گزینشی و نهایتاً 73 کد اولیه به دست آمده است. بر این اساس توصیه می‌شود هر نوع توسعه محصول در صنایع غذایی استان فارش با در نظر گرفتن تمامی ابعاد این مجموعه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Categorization of new product development using content analysis

نویسندگان [English]

  • Hasan Dehghan Dehnavi 1
  • Mohammad Nasirian 2
1 Associate Professor of Industrial Management, Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University Yazd, iran
2 PhD Student of Industrial Management, Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University Yazd, Iran
چکیده [English]

Many manufacturers are confronted with the challenge of successfully implementing their new product development process. This challenge is generally normal, but there is no definite answer. Because every industrial cluster, every market, every production system, every society and every level has its own particular conditions. Therefore, a specific pattern should be considered for each production set, and perhaps for each unique company. These patterns can be similar in nature and type of elements, but they are completely different in terms of the quality of elements and function. For this purpose, in this paper, the results of identifying the components of new product development, especially in the food industry of Fars province, are presented. This research is a qualitative research of content analysis that initially extracted the measures in the process of development of the new product through comprehensive literature review and then was evaluated and corrected based on the opinion of 11 experts in the form of semi-directed interviews.Then, in a six-step process, content analysis was analyzed using the MAXQDA software using a categorization approach. The results show that the four main factors affecting the development of new products in the food industry are: technical development, conceptual development, market development and resource development. These four components are derived from 13 sub-components, 34 selective codes and finally 73 primary codes. Accordingly, it is recommended that any kind of product development in the food industry of the province, taking into account all aspects of this complex, is made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development
  • content content analysis
  • Food Industry
  • Qualitative Research
  • Maxqda