مدلی برای تعیین بهینه تعداد ایستگاه‌های کاری و متعادل سازی خطوط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرکت سایپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت صنعتی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی معدن ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران

4 دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

باتوجه به اهمیت و جذابیت مسئله بالانس خطوط موازی در شرایط حضور کارکنان و در این پژوهش به پیاده سازی دو مدل ریاضی یک هدفه برای بالانس خطوط مونتاژ موازی محصول ، از آنجا که مسئله مورد نظر از نظر پیچیدگی در کلاس مسائل برنامه‌ریزی غیرخطی سخت قرار دارد، مدل ریاضی را نمی‌توان برای ابعاد واقعی موجود در صنعت حل کرد، لذا از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک برای حل این مسئله استفاده شد و در ادامه، کد گذاری و طراحی مسئله به کمک نرم افزار متلب انجام شده است. صحت و اعتبار سنجی مدل، با مجموعه داده‌های ارائه شده در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج حاصله حاکی از کارائی مدل و بهبود اهداف است. با نگاه دو جانبه به اهداف مسئله و مطابق با خروجی مدل مذکور، مدل ارائه شده، قادر به کاهش تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز خطوط و به حداقل رساندن هزینه کل نیروی انسانی در خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model to determine Optimization number of work stations and balancing line by using genetic algorithm in the saipa company

نویسندگان [English]

  • saeed amini 1
  • Reza Ehtesham Rasi 2
  • vahid amini 3
  • hosein taheri 4
1 MSc ,Department of Business Management , Department of Management and Accounting , Islamic Azad University Qazvin Branch , Qazvin, Iran
2 Assistant Prof , Department of Management and Accounting , Islamic Azad University Qazvin Branch , Qazvin, Iran
3 MSc , Department of mining Engineering , Department of mining faculty , Tarbiat Modares University ، Tehran ،iran
4 Ph.D. Student , Sport Management, Department of Management and Accounting , Shahrood University of Technology, Semnan, Iran
چکیده [English]

Given the importance and attractiveness of the mixed product parallel lines balancing problem and the importance of the human factor in the development process and also very few studies in relation to several simultaneous objectives that is a new approach in the field of parallel assembly lines, this paper presents a two-objective combined integer mathematical model for balancing mixed-model parallel assembly lines. Because of the complexity of the problem is in the class of NP-hard problems, the mathematical model can’t be solved for the actual dimensions of the industry. Genetic algorithm was used to solve this problem, coding and designing is done with MATLAB. The proposed model is evaluated by data set provided in this area. Results reflect the good performance of the model and improved objectives. Therefore proposed model leads to reduce the number of stations required in lines and minimize the total cost of human resources in mixed model parallel assembly lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Assembly line balancing ، Multi-Criteria Decision Making
  • Genetic algorithm(Meta Innovative) ، optimization