ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده های فازی و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی : شعب بانک تجارت استان یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت تولید و عملیات، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، مدیریت تولید و عملیات، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-تولید، جهاددانشگاهی یزد، دانشکده فنی مهندسی

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی- تولید، جهاددانشگاهی یزد، دانشکده فنی مهندسی

چکیده

با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان‏ها به شاخص‏ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردند. یکی از ابزارهای موفق در زمینه پیاده‏سازی برنامه‏های راهبردی سازمان سیستم کارت‏امتیازی‏متوازن است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان یزد و رتبه بندی آنها بر اساس میزان کارایی می باشد. کارت‏امتیازی‏متوازن ابزاری مناسب جهت طراحی ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و نوآوری می‏باشد. این پژوهش با استفاده از مدل تلفیقی کارت‏امتیازی‏متوازن و تحلیل پوششی داده‏های فازی در ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان یزد انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای پژوهش از انواع روش های میدانی، کتابخانه ای، مشاهده و بعضا مصاحبه استفاده شده است. پس از بررسی نتایج پژوهش مشخص شد که از 26 شعبه تحت بررسی در مدل CCR فازی تعداد 11 شعبه دارای کارایی یک بوده‏اند. همچنین برای رتبه‏بندی کامل از روش رتبه‏بندی کارایی متقاطع استفاده شده‏است. در نهایت نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت حاکی از آن است که ATM بیشترین تاثیر را بر کارائی واحدها دارد، و همچنین موقعیت و تعداد کارکنان نیز به ترتیب در رده‏های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر جمع سپرده بانکی کمترین تاثیر را بر کارائی بانک‏ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Performance of the Organization Using the Combined Approach of Fuzzy Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard (Case study: Tejarat Bank Branches of Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Habibollah Mirghafoori 1
  • Ali Morovati 2
  • Vahid Namavaran 3
  • Fatemeh Zamani 4
1 Associate Professor in Production and Operations Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor in Production and Operations Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Master of Science in Industrial Management, Field of Production, Yazd Academic Center for Education, Culture and Research, Engineering Faculty
4 Master of Science in Industrial Management, Field of Production, Yazd Academic Center for Education, Culture and Research, Engineering Faculty
چکیده [English]

In today’s competitive environment in manufacturing and services process, the organizations are confronted with the need to have indicators and patterns for assessing the performance. The balanced scorecard is a successful instrument in implementing the strategic plans of the organization. The present paper aims to evaluate the performance and rank the branches of Tejarat bank in Yazd province based on their efficiency. The balanced scorecard is an appropriate device for designing and measuring the performance in terms of four perspectives including financial, customer, internal process and growth and innovation. This study also intends to use a combining model of BSC and fuzzy data envelopment analysis to evaluate the performance of the branches. This is a descriptive study using field study along with the library, observation and sometimes interview to gather the required information. The findings reveal that among the twenty-six examined branches, 11 branches are efficient. Additionally, the cross efficiency ranking has been used to rank the branches. Finally, the sensitivity analyses demonstrate that ATM has the highest impact on the efficiency of the units followed by the position and the number of employees. On the other hand, the total bank deposits have the least impact on the efficiency of the banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • the balanced score card
  • fuzzy data envelopment analysis
  • fuzzy sets
  • commerce bank of Yazd province