سنجش آمادگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 ریاضی، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

4 دانش‌آموخته دکترا مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که آمادگی الکترونیکی و گسترش تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این صنایع دارد، بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی جهت ورود به بازار تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط بسیار مهم است. از این‌رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان‌ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن‌ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی سازمان‌، فعالیت در دنیای شبکه‌ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود.
در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل‌های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه‌بندی آن‌ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی صنایع تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق بررسی و شناسایی شده است. سپس به‌منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیرگذار بر این رابطه و درک دینامیزم‌های موجود، با استفاده از رویکرد مدل‌سازی پویایی‌های سیستم و ترسیم نمودارهای علّی- حلقوی(CLD)، یک مدل ارزیابی آمادگی صنایع کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک ارائه و در نهایت شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار ونسیم انجام شده است. دو سناریوی اساسی افزایش تبلیغات و کیفیت سیستم، به‌عنوان اهرم‌های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی، حاکی از تأثیر مثبت کیفیت سیستم و تبلیغات بر روی آمادگی الکترونیکی صنایع است با این تفاوت که تأثیر کیفیت سیستم نسبت به تبلیغات بر افزایش آمادگی الکترونیکی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Readiness of Small and Medium-sized Enterprises to Enter E-Commerce

نویسندگان [English]

  • Abbass Toloie Ashlaghi 1
  • Reza Radfar 2
  • Naghei Shoja 3
  • Farshid Farokhizadeh 4
1 Professor of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Technology Management, Faculty of Management and Economy, Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
3 Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Firuzkuh Branch, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the growing importance of small and medium-sized enterprises and the role that e-readiness and e-commerce development have in reducing their costs and expanding their operations, evaluating e-readiness status for entering e-commerce field is important in SMEs. Therefore, the design of e-readiness assessment models is appropriate to the internal and environmental conditions of organizations and communities with the aim of measuring their e-readiness level and without assessing the electronic readiness of the organization, the activity in the world of the impossible network or its barriers will be very high.
In this paper, while introducing a brief overview of the proposed models for assessing e-readiness and their classification, the factors influencing the e-readiness of SMEs in order to enter the e-commerce field have been investigated and identified with a meta-integration approach. Then, in order to better understand the variables that affect this relationship and understand the existing dynamics, using a modeling of system dynamics approach and drawing causal loop diagrams (CLD), was introduced an e-readiness assessment model for SMEs to enter the e-commerce field and finally, simulation was carried out by Vensim software. The two major scenarios of increasing advertising and system quality were evaluated and analyzed as model levers. The simulation results indicate a positive impact of system quality and advertising on the e-readiness of firms, with the difference, the impact of system quality on e-readiness of firms is more than the impact of advertising on increasing e-readiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • E-Readiness Assessment
  • Small and Medium-sized Enterprises
  • E-Commerce