طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار با تأکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشجوی مقطع دکتری، پردیس بین الملل کیش ، دانشگاه تهران، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی، استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل زنجیره تأمین پایدار با تأکید بر عوامل رفتاری برای مواد غذایی استان کرمانشاه، می-باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. مطالعه مربوط به ادبیات موضوع ازطریق مطالعه کتابخانه‌ای نظیر کتب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و غیره می‌باشد و از طریق پرسشنامه داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری گردیده، سپس با انجام روشهای آماری داده‌های مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه مورد مطالعه، در این تحقیق از مدیران و کارکنان مرتبط با زنجیره تامین در شرکتهای مواد غذایی شهر کرمانشاه تشکیل شده است که تعداد آنها 90 نفر می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS، مشخص شد که محیط آموزش، نوآوری،انگیزه،توانمندسازی کارکنان،احترام و اعتماد متقابل و نیز کار تیمی تاثیر مثبت و معنی داری بر زنجیره تامین پایدار که دارای سه شاخص زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد، دارند.
واژه های کلیدی: زنجیره تأمین پایدار، عوامل رفتاری، معادلات ساختاری، صنعت مواد غذایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Hasani 1
  • Ahmad Jafarnejad Chaghooshi 2
  • Hosein Safari 3
  • Mohammad Reza Mehregan 3
1 Department of Business Administration, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
3 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for food products in Kermanshah province. . This research is based on the purpose. On the other hand, it is a non-experimental type of research. Study of the subject literature through library study such as books, journals, dissertations, articles, etc., was collected through a questionnaire of required data, then by statistical methods, the data were analyzed. have taken. Regarding the subject of this research, the study population consists of directors and staff related to supply chain in Kermanshah food companies, which number is 90 people. Data analysis using structural equation modeling and PLS software revealed that the training environment, innovation, motivation, empowerment of staff, mutual respect and mutual trust, and teamwork have a positive and significant effect on the sustainable supply chain with three indicators Environmental, social and economic.
KEYWORDS: Sustainable Supply Chain, Behavioral Factors, Structural Equations, Food Industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable supply chain
  • Behavioral Factors
  • Structural Equations
  • Food Industry
1. Acquaye, A., Ibn-Mohammed, T., Genovese, A., Afrifa, G.a., Yamoah, F.A., Oppon, E. (2018). A   Quantitative model for  environmentally sustainable supply chain performance measurment, European Journal of operational research 269.

2. Ahi, P., & Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 52.

3. Amaeshi, K., Osuji, O., & Nnodim, P. (2008). Corporate social responsibility in supply chains of global brands: A boundaryless responsibility? Clarifications, exceptions and implications. Journal of Business Ethics, 81(1).

4. Bavarsad,  B., Nili Ahmadabadi, M.,  Beiranvand, T. (2018). Developing a Sustainable Supply Chain Management Model in Marine Industries Case study: Marine Industries Organization. Journal of Science of Marine Science, 5 (1), 29-40.

5. Bon, A. T., Zaid, A. A., Jaaron, A. (2018). Green human resource management, Green supply chain management practices and Sustainable performance. In: Paper presented at the 8th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), (Bandung, Indonesia).

6. Craig R Carter & Easton. (2011).Sustainable supply chain management: evolution and future directions", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 41 Iss: 1, pp.46 – 62.

7. De Sousa Jabbour, A. B. L., Vazquez-Brust, D., Jabbour, C. J. C., Latan, H.( 2017). Green supply chain practices and environmental performance in Brazil: survey, case studies, and implications for B2B. Indus. Mark. Manag. 66.

8. Devaraj, S., Krajewski, L., Wei, J.C. (2017). Impact of e-business technologies on operational performance: the role of production information in the supply chain. J. Operat. Manage. 25 (6).

9. Ebrahimpour Azbari, M., Moradi, M., Momeneh, M. (2017). Role of customer pressure and innovation in sustainability supply chain management activities and sustainable competitive advantage. Industrial Management Studies, 15 (47), 121-150. doi: 10.22054 / jims.2017.8119.

10. Geng, R., Mansouri, S. A., Aktas, E., (2017). The relationship between green supply chain management and performance: A meta-analysis of empirical evidences in Asian emerging economies. Int. J. Prod. Econ. 183, 245-258.

11. Hussain, N., Rigoni, U., Orij, R. P., (2018). Corporate governance and sustainability performance: Analysis of triple bottom line performance. J. Bus. Ethic. 149 (2).

12. Jabbour Jabbour, C. J., Mauricio, A. L., Jabbour, A. B. L. d. S., (2017). Critical success factors and green supply chain management proactivity: shedding light on the human aspects of this relationship based on cases from the Brazilian industry. Prod. Plan. Cont., 28 (6-8).

13. Jafarnaejad, A., Hashemi Petrudi, S. H., Talaei. (2015). New approach to supply Chain management, Publishing Negah Danesh, 221-261.

14. Jia, F., Gong, Y., Brown, S. (2018). Multi-tier sustainable supply chain management: The role of supply chain  leadership, International Journal of Production Economics, In press, corrected proof, Available online 21 July 2018.

15. Mishra, P., Mishra, P., (2017). Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy. Int. J. Organiz. Analys. 25(5).

16. Nejati, M., Rabiei, S., Jabbour, C. J. C., (2017). Envisioning the invisible: understanding the synergy between Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management in Manufacturing Firms in Iran in light of the moderating effect of employees’ resistance to change. J. Clean. Prod. 168.

17.  Panigrahi, S.S., Bahinipati, B., Jain, V. (2018). Sustainable supply chain management: A review of literature and implications for future research, Management of Environmental Quality: An International Journal.

18. Rezghi Rostami, A., Hosseini, M., Asgari, E.,  Farshidi, A. (2017). The Role of Technological Innovation on Sustainable Supply Chain Performance Based on the Type of Company Activity, Journal of Engineering Decision, Volume 2, Issue 5.

19. Zaid, A.A., Jaaron, A.AM., Talib Bon, A. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study, Journal of Cleaner Production.