ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران،ایران

2 دانشیار گروه طراحی صنعتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران .ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ،ایران

4 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده علوم و فناوری های پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران،ایران

5 استاد گروه مدیریت رسانه ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

چکیده

امروزه طراحی صنعتی در عرصه بازاریابی و توسعه‌ محصولات، چه در سطوح ملی و چه بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ تبلیغات می‌تواند پل ارتباطی بین شرکت و مشتریان باشد که که با شناسایی کامل مشتریان ، پیغامهای شرکت را به طور موثر به آنها منتقل کند. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تبلیغات اثربخش برای شرکت‌های دارای واحد طراحی صنعتی است. بنابراین پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با رویکرد استقرائی بوده و گردآوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای اسنادکاوی و همچنین با توجه به مقایسه تطبیقی چهار شرکت طراحی صنعتی داخلی و چهار شرکت طراحی صنعتی خارجی بدست آمد. بر اساس این مقایسه 82 شاخص تبلیغات اثربخش شناسایی شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا، به شناسایی وجوه شباهت و اختلاف آنها پرداخته و با استفاده از نرم‌افزار مکس. کیو. دی. ای. اختلاف و تشابه، ادله و مبانی هر یک از پدیده‌های مورد نظر، تبیین گردیده و 40 شاخص که بیشترین فراوانی را داشته و تاکنون در شرکت‌های طراحی صنعتی ایرانی مورد استفاده قرار نگرفته بودند در 4 مقوله از جمله ارتباط با مشتری، بازاریابی، محصولات و خدمات و اعلان‌ها طبقه‌بندی و الگویی مبتنی بر آنها طراحی شد. نتیجه اینکه تبلیغات پویا و اثربخش شرکت‌های طراحی صنعتی ایران برای رقابت و حتی پیشروی در بازار، نیازمند به‌کارگیری رویکردهای نوینی است که در اغلب شرکت‌های برتر طراحی صنعتی استفاده می‌شود؛ که در این راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

peresenting an Appropriate Model for Effective Advertising in Companies with an Industrial Design Unit

نویسندگان [English]

  • sara saffari 1
  • Hasan Sadeghi Naeini 2
  • Ata Allah Abtahi 3
  • Seyed Jamaleddin Tabibi 4
  • Ali Akbar Farhangi 5
1 Ph.D. Student Department of Media Management , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Associate Prof ,Industrial Design Dept ,School of Architecture & Urban studies Iran Univ. of Science & Tech.(IUST),Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Media Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran(Corresponding Auther) .
4 Professor at Health Services Management Department, Faculty of Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
5 Professor of Media Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, industrial design has allocated a special place to itself in the field of products marketing and development, both at national and international levels. Advertising can be a connection bridge between company and customers, the customers are fully identified and the messages of the company are effectively transmitted to them. The purpose of the present research is to present an effective advertising model for companies with an industrial design unit. Therefore, the present research is descriptive-analytical with the Inductive approach and the collection of required data was performed based on the library and document mining study, and also considering the comparative comparison of four domestic industrial design companies with four foreign industrial design companies. Based on this comparison, 82 effective advertising indicators were identified. Using content analysis method, their similar and different aspects were addressed and using MAXQDA software, the difference, similarity, evidences, and foundations of each one of these desired phenomena are explained, and 40 indices with the highest frequency that have not yet been used by Iranian industrial design companies were classified into four categories such as customer relationship, marketing, products and services, and announcements,and a model was designed based on them. Finally, some suggestions based on the research findings were presented.The result is that, for a dynamic and effective advertising, the Iranian industrial design companies require to employ the novel approaches which most of the superior companies utilize to compete and even to proceed in the market. To this end, some suggestions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Customer
  • Marketing
  • Products and Services
  • Industrial Design