مدیریت طراحی فراخدمات مبتنی بر ماکروارگونومی: راهکاری پیشنهادی برای رویارویی با تهدید های ناشی از بیماری کرونا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه طراحی صنعتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران .ایران

چکیده

امروزه روند طراحی و تولید محصول و ارایه خدمات از سرعت بالایی برخوردار است اما علیرغم این رشد و توسعه، چالش های کنونی جوامع بشری در خصوص سلامت اجتماعی و رویارویی با کرونا، محدودیت های شدیدی را ایجاد کرده که به نوعی ساختار طراحی خدمات مبتنی بر اصول طراحی صنعتی را تا حد نگران گننده ای تحت الشعاع خود قرار داده است . از این رو برای رفع مشکل اخیر در این پژوهش موردی – توصیفی ضمن استخراج نتایج پرسشنامه های تکمیل شده از سوی 171 کارشناس حوزه طراحی صنعتی و بررسی مستندات مربوط به شیوع کرونا در کشور مبتنی بر آمار وزارت بهداشت و هم چنین با تکیه بر تجارب دو دهه ی اخیر نگارنده در حوزه ی طراحی ارگونومیک، الگویی تحت عنوان طراحی فراخدمات پیشنهاد گردید. الگوی مزبور که به نوعی پارادایم جدیدی در طراحی خدمات تلقی می شود، تلفیقی از طراحی خدمات، ماکروارگونومی و طراحی ترعیبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post-Service management based on Macro-ergonomics: A recommended solution for Corona diseases threatens

نویسنده [English]

  • Hasan Sadeghi Naeini
- Associate Prof ,Industrial Design Dept ,School of Architecture & Urban studies Iran Univ. of Science & Tech.(IUST),Tehran, Iran
چکیده [English]

Today,, the process of designing, producing products, and providing services are very fast. However,, despite the mentioned development,, there are some sorts of challenges for societies in terms of social health and coping with corona. Also, these challenges make some concerns with service design and industrial design disciplines. Therefore, in order to solve the recent problem in this case-descriptive study was done. In this regards, 200 questionnaires which filled out by participants as volunteer samples, in which 171 valid and related questionnaires were analyzed. Also, the registered documents for the prevalence of corona in the country based on the Iran Ministry of Health report was considered. According to the author's experience and the mentioned gathered data, the author recommended a new paradigm entitled post-service design to cope with Corona (Covid-19) related problems The proposed paradigm is an integrated model based on three fields of macro-ergonomics, service design and persuasive design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroergonomics
  • Service Design
  • Industrial Design
  • Corona
  • Service management
1-      Cross, N. (2003). Human behavior design, Ed: U. Lindeman.

2-   Hakoköngäs, E & Asiala A. (2020). Image of the Human in Service Design: An Interview-Based Case Study, Journal of Usability Studies, 15 (2):71-84.

3-   Davis, C.H. & Moro, F.B(.2004).Macroergonomics Perspective On Coustomer Interaction Center, 13TH conference of the int. Association for management of Tech. (IAMOT).Wshington DC.

4-   Jensen Per, L. (2001). Human factors and Ergonomics in the planning of production, International Journal of Industrial Ergonomics. 29,121-131.

5-   Vahideh, R., Khanmohammadi, M. & Nejatian, S. (2019). Evaluating the Energy Efficiency of the Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Industries, Journal of industrial management, 50, 24-42

6-    Jerrard, B. & Trueman M.(1998). Managing new product innovation, Taylor Francis.

7-   Roodposhti, M & Johari, M (2019). Investigating the Factors Affecting the Success of Electronic Communication Management with Customers Considering the Mediator Effects of Customer Orientation Case Study: Cooperative Development Bank. Journal of industrial management, 50, 43-56.

8-      Roto V., Lee J., Mattelmaki T., Zimmerman, J. (2018). Experience Design meets Service Design: Method Clash or Marriage? CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

9-      Sadeghi Naeini, H. & Heidaripoor, M. (2011). Kansei Engineering and Ergonomic Design of Products, International Journal of Occupational Hygiene IJOH, 3 (2),81-84

10    Sadeghi Naeini, H. & Arabshahi, M. (2019). Occupational Health promotion throughout the synergy between ergonomics and sustainable development aspects. Health and Safety at Work, 9 (2), 113-120.

11    Sadeghi Naeini, H. & Erisian, Z. (2016). Applied Anthropometry, Jaleh Pub. Tehran, Iran  (in Persian).

12    Sadeghi Naeini H. (2012). Urban Etgonomice, Ergonomic City, Tehran Beatification organization. Tehran, Iran  (in Persian).

13    Schneider, J. (2012). This is a service design thinking. BIS Publishers.

14    Valdivia-Márquez F., Grageda P., Sierra L..(2019). The Importance of Industrial Design in Medical Devices in the 21st Century: Proceedings of the 1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED2018): Future Trends and Applications, CHU-Université de Reims Champagne-Ardenne, France, Human Systems Engineering and Design, 469-474.