ارائه یک روش جدید جهت انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای فرآیند تحلیل شبکهای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی چند انتخابی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

سیستم‌های نگهداری و تعمیرات در دستیابی به اهداف سازمان نقش حیاتی دارند. اصلی‌ترین هدف این سیستم‌ها، بهینه سازی توانایی ماشین‌آلات به منظور حداکثر نمودن تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنها است. بر این اساس، یکی از دغدغه‌های اساسی مدیران در شرکت‌ها انتخاب استراتژی مناسب نت تجهیزات و ماشین‌آلات می‌باشد. این پژوهش، روشی جدید برای انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای تحلیل شبکه‌ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی چند انتخابی فازی را ارائه می‌نماید. روش محاسبه وزن‌های فازی مولفه‌ها با روش تحلیل شبکه‌ای فازی توضیح داده شده است و سپس با قطعی نمودن وزن‌های بدست آمده و با نوشتن آرمان‌ها و تابع هدف و با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی چند انتخابی فازی استراتژی‌های نت اولویت‌بندی می‌گردند. در نهایت در قالب مطالعه موردی، استراتژی بهینه نت برای چهار دستگاه منتخب در شرکت صنایع پودر شیر مشهد از بین استراتژی‌های پیشگیرانه، مبتنی بر قابلیت اطمینان، مبتنی بر شرایط، مبتنی بر زمان، اصلاحی و طراحی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این خصوص شش معیار و سی زیر معیار با مطالعه ادبیات پیشین احصا گردیدند و پرسش‌نامه مقایسات زوجی بین ده نفر از خبرگان توزیع و نظرات آنها تجمیع و از آنها میانگین هندسی گرفته می‌شود و با رویکرد تحلیل شبکه‌ای فازی وزن مولفه‌ها محاسبه می‌گردد. از آنجاکه وزن معیارها از روش تحلیل شبکه‌ای فازی بدست آمده است، پس امتیاز کلی مساله با حل مساله چند انتخابی آرمانی فازی بدست می‌آید. پژوهش حاضر می‌تواند دیدی جامع به تصمیم‌سازان خصوصا مدیران نت ارائه و به آنها در انتخاب استراتژی بهینه نت کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A novel method for selecting optimum maintenance strategy using Fuzzy Analytic Network Process and Fuzzy Multi-Choice Programming approach

نویسندگان [English]

  • Iman Zohreie 1
  • Ali Mohtashami 2
1 Binaloud institute of higher education, Mashhad, Iran
2 Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Maintenance systems are critical to achieving the goals of the organization. The main purpose of these systems is to optimize machinery's ability to maximize production and reduce its erosion and malfunction. Accordingly, one of the main concerns of managers in companies is selecting the appropriate strategy for maintenance of equipment and machinery. This research presents novel method for selecting optimal maintenance strategy based on Fuzzy Analytical Network Process and Fuzzy Multi-Choice Goal Programming. The method of calculating the fuzzy weights of elements is explained by FANP method and then by de-fuzzy obtained weights and writing the ideals and the objective function and applying the FMCGP approach maintenance strategies will be prioritized. Finally, in the form of a case study, the optimal maintenance strategy among Preventive Maintenance, Reliability base maintenance, Condition base maintenance, Time base maintenance, corrective maintenance and Design-out maintenance for the four selected machines in Mashhad Milk Powder Company is considered. In this regard, by literature review six criteria and thirty sub-criteria has been taken and paired comparison questionnaire was distributed among the ten experts and their views were aggregated and geometric mean was taken from them, and by the FANP approach, the weight of the elements are calculated. Since the weight of the criteria is obtained from FANP method, then the general score of the problem is obtained by solving FMCGP. The present research can provide a comprehensive view of decision makers, especially maintenance managers, and assist them in selecting optimal maintenance strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance Strategy
  • Fuzzy Network Analysis Process
  • Fuzzy Multi-Choice Goal Programming
  • Maintenance
  • fuzzy logic
1. Aghaei, M., and Fazli, S. (2012). "Applying the DEMATEL and ANP Combined Approach to Selecting Proper Maintenance Strategy (Case Study: Automotive Industry)". Journal of Industrial Management Prespective, 2(6), 89-107.

2. Ahmad, R., and Kamaruddin, S. (2012). "An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application." Computers & Industrial Engineering 63(1): 135-149.

3. Al-Najjar, B. and Alsyouf, I. (2003). "Selecting the most efficient maintenance approach using fuzzy multiple criteria decision making." International Journal of Production Economics 84(1): 85-100.

4. Bankian-Tabrizi, B., Shahanaghi, K., and Saeed Jabalameli, M. (2012). "Fuzzy multi-choice goal programming." Applied Mathematical Modelling 36(4): 1415-1420.

5. Bashiri, M., Badri, H., and Hejazi, T. H. (2011). "Selecting optimum maintenance strategy by fuzzy interactive linear assignment method." Applied Mathematical Modelling 35(1): 152-164.

6. Bevilacqua M, and Braglia M. (2000). "The analytic hierarchy process applied to maintenance strategy selection." Reliability Engineering & System Safety 70(1):71-83.

7. Chan, F. T. S., Lau, H. C. W., Ip, R. W. L., Chan, H. K., and Kong, S. (2005). "Implementation of total productive maintenance: A case study." International Journal of Production Economics 95(1): 71-94.

8. Chang, C.-T. (2007). "Multi-choice goal programming." Omega 35(4): 389-396.

9. Charnes, A., and Cooper, W. W. (1961). Management models and industrial applications of linear programming.

10. Chung, S.-H., H.I. Lee, A., and Pearn, W. L. (2005). "Analytic network process (ANP) approach for product mix planning in semiconductor fabricator." (96).

11. Dağdeviren, M., Yüksel, İ., & Kurt, M. (2008). "A fuzzy analytic network process (ANP) model to identify faulty behavior risk (FBR) in work system." Safety Science 46(5): 771-783.

12. Dargi, A., Anjomshoae, A., Galankashi, M. R., Memari, A., and Tap, M. B. M. (2014). "Supplier Selection: A Fuzzy-ANP Approach." Procedia Computer Science 31: 691-700.

13. de Almeida, A. T., & Bohoris, G. A. (1995). Decision theory in maintenance decision making. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 1(1), 39-45.

14. Do, P., Voisin, A., Levrat, E., & Iung, B. (2015). A proactive condition-based maintenance strategy with both perfect and imperfect maintenance actions. Reliability Engineering System Safety, 133, 22-32.

15. Ebeling, C. E. (1997). An introduction to reliability and maintainability engineering. New York: Waveland Press.

16. Eti, M. C., Ogaji, S. O. T., and Probert, S. D. (2006). "Reducing the cost of preventive maintenance (PM) through adopting a proactive reliability-focused culture." Applied Energy 83(11): 1235-1248.

17. Faddoul, R., Raphael, W., & Chateauneuf, A. (2018). Maintenance optimization of series systems subject to reliability constraints. Reliability Engineering & System Safety, 180, 179–188. doi:10.1016/j.ress.2018.07.016

18. Feyzi, A., & Sadeh, E. (2017). “Prioritizing Technological Performance of Iran’s Automotive Companies using PANDA-FANP-FVIKOR Approach.” Scientific Journal Management System 12(41): 29-46.

19. Garbatov, Y., Sisci, F., & Ventura, M. (2018). Risk-based framework for ship and structural design accounting for maintenance planning. Ocean Engineering, 166, 12–25. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.058

20. Gogus, O., and Boucher, T. O. (1997). "A consistency test for rational weights in multi-criterion decision analysis with fuzzy pairwise comparisons." Fuzzy Sets and Systems 86(2): 129-138.

21. Hemmati, N., Rahiminezhad Galankashi, M., Imani, D. M., & Farughi, H. (2018). "Maintenance policy selection: a fuzzy-ANP approach". Journal of Manufacturing Technology Management, 29(7), 1253-1268.

22. Hosseini, S. (1997). Systematic Maintenance Planning and Introduction to TPM. Tehran: Industrial Management Institute.

23. Jafari, M., & Faramarzi, M. (2016). Reliability Centered Maintenance. Cement Technology, 100, 123-131.

24. Jasiulewicz-Kaczmarek, M. (2016). "SWOT analysis for Planned Maintenance strategy-a case study." IFAC-PapersOnLine 49(12): 674-679.

25. Kahraman, C., Ruan, D., & Doǧan, I. (2003). "Fuzzy group decision-making for facility location selection." Information Sciences 157: 135-153.

26. Klutke, G.-A., Kiessler, P. C., and Wortman, M. A. (2003). "A Critical Look at the Bathtub Curve." IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY 52(1): 125-129.

27. Kumar, G., and Maiti, J. (2012). "Modeling risk-based maintenance using fuzzy analytic network process." Expert Systems with Applications 39(11): 9946-9954.

28. Kumar, S. R., Dinesh, K., and Pradeep, K. (2005). "FLM to select suitable maintenance strategy in process industries using MISO model." Journal of Quality in Maintenance Engineering 11(4): 359-374.

29. Lee, J., Ni, J., Djurdjanovic, D., Qiu, H., and Liao, H.  (2006). "Intelligent prognostics tools and e-maintenance." Computers in Industry 57(6): 476-489.

30. Liao, C.-N. (2009). “Formulating the multi-segment goal programming.” Computers & Industrial Engineering, 56(1): 138-141.

31. Makan, M. F., Vasili, M., & Ghandehari, M. (2013). Selecting a risk-based proper maintenance strategy using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process. 2nd National Conference on Industrial Engineering.

32. Martinod, R. M., Bistorin, O., Castañeda, L. F., & Rezg, N. (2018). Maintenance policy optimisation for multi-component systems considering degradation of components and imperfect maintenance actions. Computers & Industrial Engineering, 124, 100–112.

33. Meade, L. M., & Presley, A. (2002). "R&D project selection using the analytic network process." IEEE transactions on engineering management 49(1): 59-66.

34. Mikhailov, L., & Singh, M. G. (2003). "Fuzzy analytic network process and its application to the development of decision support systems." IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews) 33(1): 33-41.

35. Moubray, J. (1997). Reliability-centered maintenance: Industrial Press Inc.

36. Nikabadi, M. S., Khanaposhtani, H. F., Eftekhari, H., & Sadabadi, A. A. (2016). Using hybrid approach FA, AHP and TOPSIS for selecting and ranking the appropriate maintenance strategies. Industrial Management Studies, 13(39), 35-62.

37. Orumie, U. C., and Ebong, D. (2014). "A glorious literature on linear goal programming algorithms." American Journal of Operations Research 4(02): 59.

38. Özcan, E. C., Ünlüsoy, S., and Eren, T. (2017). "A combined goal programming – AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants." Renewable and Sustainable Energy Reviews 78: 1410-1423.

39. Pariazar, M., Zaeri, M. S., & Shahrabi, J. (2007). Selection of optimum maintenance strategies with factor analysis and analytic hierarchy process. Paper presented at the Iran Data Mining Conference.

40. Partovi, F. Y. (2001). "An analytic model to quantify strategic service vision." International Journal of Service Industry Management 12(5): 476-499.

41. Pham, H., and Wang, H. (1996). "Imperfect maintenance." European Journal of Operational Research 94(3): 425-438.

42. Pourjavad, E., and Shirouyehzad, H. (2014). "Analysing maintenance strategies by FANP considering RAM criteria." Int. J. Logistics Systems and Management 18(3): 302-321.

43. Rabbani, A., Zare, H., and Behnia, F. (2014). "Providing a proper model for the implementation of maintenance system in the continuous production lines considering decision making models and fuzzy goal programming". Industrial Management Studies, 11(31), 85-100.

44. Rouyendegh, B. D., and Saputro, T. E. (2014). "Supplier Selection Using Integrated Fuzzy TOPSIS and MCGP: A Case Study." Procedia - Social and Behavioral Sciences 116: 3957-3970.

45. Safaei, N., and Jardine, A. K. S. (2018). Aircraft routing with generalized maintenance constraints. Omega, 80, 111–122.

46. Shafiee Nick Abadi, M., Farajpour Khanaposhtani, H., Eftekhari, H., and Sadadadi, A. (2016). "Using hybrid approach FA, AHP and TOPSIS for selecting and ranking the appropriate maintenance strategies". Industrial Management Studies, 13(39), 35-62.

47. Semih, Önüt, Selin Soner Kara and Elif Is_ik. (2009). "Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a telecommunication company", International Journal of Expert Systems with Applications 36, 3887–3895.

48. Shin, J.-H., and Jun, H.-B. (2015). "On condition-based maintenance policy." Journal of Computational Design and Engineering 2(2): 119-127.

49. Shyjith, K., Ilangkumaran, M., and Kumanan, S. (2008). "Multi-criteria decision-making approach to evaluate optimum maintenance strategy in textile industry." Quality in Maintenance Engineering 14(4): 375-386.

50. Siew-Hong, D., and Kamaruddin, S. (2012). Selection of Optimal Maintenance Policy by Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method. presented at the 2012. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Istanbul Turkey: 435-443.

51. Sullivan, G. P., Pugh, R., Melendez, A. P., and Hunt, W. (2004). O&M Best Practices-A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0). U.S: Pacific Northwest National Laboratory

52. Swanson, L. (2001). "Linking maintenance strategies to performance." International Journal of Production Economics 70(3): 237-244.

53. Vishnu, C. R., and Regikumar, V. (2016). "Reliability Based Maintenance Strategy Selection in Process Plants: A Case Study." Procedia Technology 25: 1080-1087.

54. Waeyenbergh, G., and Pintelon, L. (2004). "Maintenance concept development: A case study." International Journal of Production Economics 89(3): 395-405.

55. Wang, L., Chu, J., and Wu, J. (2007). "Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process." International Journal of Production Economics 107(1): 151-163.

56. Wey, W.-M., and Wu, K.-Y. (2007). "Using ANP priorities with goal programming in resource allocation in transportation." Mathematical and Computer Modelling 46(7): 985-1000.

57. Wu, W.-W., and Lee, Y.-T. (2007). "Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process." Expert Systems with Applications 32(3): 841-847.

58. Yam, R., Tse, P., Li, L., & Tu, P. (2001). “Intelligent predictive decision support system for condition-based maintenance.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 17(5): 383-391.

59. Yen, J., & Langari, R. (1999). Fuzzy logic: intelligence, control, and information (1): Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.

60. Yurdakul, M. (2003). "Measuring long-term performance of a manufacturing firm using the Analytic Network Process (ANP) approach." International Journal of Production Research 41(11): 2501-2529.

61. Zimmermann, H. J. (1978). "Fuzzy programming and linear programming with several objective functions." Fuzzy Sets and Systems 1(1): 45-55.