بررسی روابط ساختاری محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع پتروشیمی خلیج ‌فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اموزشی مهندسی صنایع، واحد گچساران، گچساران، ایران

چکیده

امروزه تضمین توسعه پایدار هر سازمانی منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیرقابل جایگزین توسعه پایدار اجتماعی واقتصادی در آن کشور شده است. به همین دلیل مدیریت زنجیره تامین پایدار برای محققان و مدیران صنایع به موضوع جالبی تبدیل شده است. هدف این تحقیق تعیین روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار است. جامعه اماری تحقیق صنایع پتروشیمی خلیج ‌فارس می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است. ابتدا از ادبیات تحقیق 12 مورد از محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار شناسایی شدند. سپس با جمع اوری داده ها و تعیین ارتباط بین محرکها،با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و میک مک تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که معیارهای سطح سوم شامل توانمندسازی فناوری اطلاعات، فشارهای نهادی، ارزشهای اجتماعی و اصول اخلاقی، و تعهد و استراتژی شرکت از عوامل تاثیر گذار بر سایر معیارها بوده اند. همچنین متغیرهای انبارداری سبز، همکاری تامین کنندگان استراتژیک، حفظ محیط زیست ، بهبود مستمر، فشارهای درونی، ثبات اقتصادی و طراحی محصول سبز متاثر از سایر متغیرها میباشند و به خودی خود تاثیری بر عوامل دیگر ندارند. معیار بهینه سازی لجستیک نیز از متغیرهای سطح سه تاثیرپذیر بوده و بر متغیرهای سطح یک نیز تاثیرگذار میباشد. در تحلیل میک مک نیز نتایج حاکی از آن است که متغیرهای هر سه سطح از نوع متغیرهای رابط پیوندی محسوب میشوند و به این معنا است که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بسیار بالایی دارند و هر تغییر کوچک بر روی این متغیرها باعث تغییر اساسی در سیستم میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Structural Relationships of Sustainable Supply Chain Management Drivers in Persian Gulf Petrochemical Industries

نویسنده [English]

  • alireza anvari
Department of Industrial Engineering, I.A.U,Gachsaran branch, Gachsaran, Iran.
چکیده [English]

Today, ensuring the sustainable development of any organization depends on the Optimal conservation and utilization of limited resources and irreplaceable for sustainable Social and Economic Development in that country. For this reason, sustainable supply chain management has become an interesting topic for researchers and industry managers. The purpose of this study is to determine the relationships and levels of sustainable supply chain management incentives. The statistical population of the study is Persian Gulf petrochemical industry. The research method was descriptive-analytical. From the research literature, 12 instances of sustainable supply chain management incentives were identified. Then, by collecting data and determining the relationship between drivers, using interpretive structural modeling and MicMac are analyzed. The results of this study showed that third level metrics including information technology empowerment, institutional pressures, social values and ethics, and commitment and strategy of the company were the influencing factors on other criteria. Also green inventory variables, strategic supplier partnerships, environmental conservation, continuous improvement, internal pressures, economic stability and green product design are affected by other variables and in themselves have no effect on other factors. Logistic optimization criterion is also influenced by level 3 variables and affects level 1 variables. in the MicMac analysis, the results also indicate that the variables of all three levels are considered to be link interface variables. And that means they are highly influential, and every small change to these variables causes a major change in the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable supply chain management
  • drivers relationships interpretative structural modeling
  • MICMAC
1-      Abbasi, M., & Nilsson, F. (2012). Themes and challenges in making supply chains environmentally sustainable. Supply Chain Management: An International Journal, 17(5), 517-530.

2-      Abdulrahman, M. D., Gunasekaran, A., & Subramanian, N. (2014). Critical barriers in implementing reverse logistics in the Chinese manufacturing sectors. International Journal of Production Economics, 147, 460 471.

3-      Andalib Ardakani, D., & Soltanmohammadi, A. (2019). Investigating and analysing the factors affecting the development of sustainable supply chain model in the industrial sectors. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(1), 199-212.

4-      Attaran, M., & Attaran, S. (2007). Collaborative supply chain management: the most promising practice for building efficient and sustainable supply chains. Business Process Management Journal, 13(3), 390-404.

5-      Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Greener Supplier Development: Analytical Evaluation Using Rough Set Theory. Journal of Cleaner Production, 17(2), 255-264.

6-      Beamon, B. M. (2005). Environmental and sustainability ethics in supply chain management. Science and Engineering Ethics, 11(2), 221-234.

7-      Bhakoo, V., &Choi, T. (2013). The iron cage exposed: Institutional pressures and heterogeneity across the healthcare supply chain. Journal of Operations Management, 31(6), 432 - 449.

8-      Boix, M., Mantastruc, L., Azzaeo-Pantel, C., & Domenech, S. (2015). Optimization methods applied to the design of eco-industrial parks: a literature review. Journal of Cleaner Production, 87(15), 303-317.

9-      Carter, C. R., & Dresner, M. (2001). Purchasing's Role in Environmental Management: Cross Functional Development of Grounded Theory. Journal of Supply Chain Management, 37(2), 12-27.

10-  Chen, C. (2001). Design for the environment: A quality-based model for green product development. Management Science, 47(2), 250-263.

11-  Chin, T. A., Tat, H. H., & Sulaiman, Z. (2015). Green supply chain management, environmental collaboration and sustainability performance. Procedia CIRP, 26, 695-699.

12-  Curkovic, S,. & Sroufe, R. (2011). Using ISO 14001 to promote a sustainable supply chain strategy. Business Strategy and the Environment 20 (2), 71-93.

13-  De Brito, M. P., Carbone, V., & Blanquart, C. M. (2008). Towards a sustainable fashion retail supply chain in Europe: Organisation and performance. International Journal of Production Economics, 114(2), 534- 553.

14-  DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160.

15-  Dowlatshahi, S. (2000). Developing a theory of reverse logistics. Interfaces, 30(3), 143-155.

16-  Dubey, R., Gunasekaran, A., & Ali, S. S. (2015). Exploring the relationship between leadership, operational practices, institutional pressures and environmental performance: A framework for green supply chain. International Journal of Production Economics, 160, 120-132.

17-  Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Childe, S. J., Shibin, K. T., & Wamba, S. F. (2017). Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of Cleaner Production, 142, 1119-1130.

18-  Dües, C. M., Tan, K. H., & Lim, M. (2013). Green as the new Lean: how to use Lean practices as a catalyst to greening your supply chain. Journal of cleaner production, 40, 93-100.

19-  Finster, M., Eagan, P., & Hussey, D. (2001). Linking industrial ecology with business strategy: creating value for green product design. Journal of Industrial Ecology, 5(3), 107-125.

20-  Foerstl, K., Azadegan, A., Leppelt, T., and Hartmann, E. (2015). Drivers of supplier sustainability: Moving beyond compliance to commitment. Journal of Supply Chain Management 51(1), 67-92.

21-  Gattiker, T.F., and Carter, C.R. (2010). Understanding project champions’ ability to gain intra-organizational commitment for environmental projects. Journal of Operations Management 28(1), 72-85.

22-  Gonzalez-Torre, P. L., Adenso-Diaz, B., & Artiba, H. (2004). Environmental and reverse logistics policies in European bottling and packaging firms. International Journal of Production Economics, 88(1), 95-104.

23-  Gotschol, A., De Giovanni, P., & Vinzi, V. E. (2014). Is environmental management an economically sustainable business? Journal of environmental management, 144, 73-82.

24-  Graedel, T. E., Comrie, P. R., & Sekutowski, J. C. (1995). Green product design. AT&T technical journal, 74(6), 17-25.

25-  Grekova, K., Calantone, R. J., Bremmers, H. J., Trienekens, J. H., & Omta, S. W. F. (2016). How environmental collaboration with suppliers and customers influences firm performance: evidence from Dutch food and beverage processors. Journal of cleaner production, 112, 1861-1871.

26-  Gunasekaran, A., Irani, Z., Choy, K-L., Filippi, L., Papadopoulos, T. (2015). Performance measures and metrics in outsourcing decisions: a review for research and applications. International Journal of Production Economics, 161.153-166.

27-  Halldorsson, A., & Kovacs, G. (2010). The sustainable agenda and energy efficiency: Logistics solutions and supply chains in times of climate change. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(1/2), 5-13.

28-  Harris, I., Naim, M., Palmer, A., Potter, A., & Mumford, C. (2011). Assessing the impact of cost optimization based on infrastructure modeling on CO2 emissions. International Journal of Production Economics, 131(1), 313-321.

29-  Jabbour, C. J. C., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2016). Green human resource management and green supply chain management: Linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production, 112, 1824-1833.

30-  Ji, G., Gunasekaran, A., & Yang, G. (2014). Constructing sustainable supply chain under double environmental medium regulations. International Journal of Production Economics, 147, 211-219.

31-  Kauppi, K. (2013). Extending the use of Institutional Theory in Operations and Supply Chain Management Research: Review and Research Suggestions. International Journal of Operations & Production Management 33(10), 1318-1345.

32-  Law, K. M., & Gunasekaran, A. (2012). Sustainability development in high-tech manufacturing firms in Hong Kong: Motivators and readiness. International Journal of Production Economics, 137(1), 116-125.

33-  Lee, H. L. (2010). Don't tweak your supply chain–rethink it end to end. Harvard Business Review, 88(10), 62-69.

34-  Li, G., Fan, H., Lee, P. K., & Cheng, T. C. E. (2015). Joint supply chain risk management: An agency and collaboration perspective. International Journal of Production Economics, 164, 83-94.

35-  Liang, H., Saraf, N., Hu, Q., & Xue, Y. (2007). Assimilation of enterprise systems: the effect of institutional pressures and the mediating role of top management. MIS quarterly, 31(1), 59-87.

36-  Liu, S., Leat, M., & Smith, M. H. (2011). State-of-the-art sustainability analysis methodologies for efficient decision support in green production operations. International Journal of Sustainable Engineering, 4(3), 236- 250.

37-  Longoni, A, Golini, R., & Cagliano, R. (2014). The role of New Forms of Work Organization in developing sustainability strategies in operations. International Journal of Production Economics, 147, 147–160.

38-  Moretto, A., Macchion, L., Lion, A., Caniato, F., Danese, P., & Vinelli, A. (2018). Designing a roadmap towards a sustainable supply chain: A focus on the fashion industry. Journal of cleaner production, 193, 169-184.

39-  Piecyk, M., Browne, M., Whiteing, A., & McKinnon, A. (Eds.). (2015). Green logistics: Improving the environmental sustainability of logistics. Kogan Page Publishers.

40-  Qrunfleh, S., & Tarafdar, M. (2014). Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance. International Journal of Production Economics, 147, 340-350.

41-  Reuter C, Foerstl K, Hartmann E, & Blome C. (2010). Sustainable global supplier management: The role of dynamic capabilities in achieving competitive advantage. Journal of Supply Chain Management, 46(2-3): 45–63.

42-  Saeed, M. A., & Kersten, W. (2019). Drivers of Sustainable Supply Chain Management: Identification and Classification. Sustainability, 11(4), 1137.

43-  Sarkis, J., & Weinrach, J. (2001). Using data envelopment analysis to evaluate environmentally conscious waste treatment technology. Journal of Cleaner Production, 9(5), 417–427.

44-  Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of cleaner production, 16(15), 1699-1710.

45-  Tapiero, C. S., & Kogan, K. (2008). Sustainable infrastructure investment with labor-only production. International Journal of Production Economics, 113(2), 876-886.

46-  Turker, D., & Altuntas, C. (2014). Sustainable supply chain management in the fast fashion industry: An analysis of corporate reports. European Management Journal, 32(5), 837-849.

47-  Wang, Y., Sanchez Rodrigues, V., & Evans, L. (2015). The use of ICT in road freight transport for CO2 reduction–an exploratory study of UK’s grocery retail industry. The International Journal of Logistics Management, 26(1), 2-29.

48-  Wells, P., & Seitz, M. (2005). Business models and closed-loop supply chains: a typology. Supply Chain Management: An International Journal, 10(4), 249-251.

49-  Wiese, A., Kellner, J., Lietke, B., Toporowski, W., & Zielke, S. (2012). Sustainability in retailing – a summative content analysis. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(4), 318-335.

50-  Wu, H. J., & Dunn, S. C. (1995). Environmentally responsible logistics systems. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(2), 20-38.

51-  Wu, Z., & Pagell, M. (2011). Balancing priorities: Decision-making in sustainable supply chain management. Journal of Operations Management, 29(6), 577-590.

52-  Xia, Y., & Li-Ping Tang, T. (2011). Sustainability in supply chain management: suggestions for the auto industry. Management Decision,49(4), 495-512.

53-  Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2013). Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(2), 106-117.

54-  Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K.-h, (2007). Green supply chain management: pressures, practices and performance within the Chinese automobile industry. Journal of Cleaner Production, 15, 1041-1052.