ترسیم خطوط راهنمای تدوین شاخص‌های انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها به روش تحلیل محتوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها از گام‌های اصلی مدیریت سبدپروژه‌ها می‌باشد که براساس شاخص‌هایی صورت می پذیرد که باید پوشش‌دهنده اهداف سازمانی و سیاستهای حاکمیتی آن باشند. تدوین این شاخص‌ها نقش اصلی را در نیل به اهداف سبدپروژه به عهده دارد. از طرفی این شاخص‌ها ارتباط مستقیم با کسب‌و‌کار سازمان داشته و لذا نمی‌توان نسخه از پیش تعیین شده‌ای را برای شاخص‌های اولویت بندی پروژه‌های هر سازمانی تجویز کرد. در مراجع علمی و استانداردهای مدیریت پروژه، شاخص‌های فراوانی توسط محققین ارائه شده است که می‌توان از آنها استفاده نمود لیکن تضمینی بر کفایت شاخص‌ها و اطمینان از پوشش همه اهداف سازمانی وجود ندارد. در این تحقیقات در خصوص جامع بودن شاخص ها به منظور اطمینان از پوشش همه اهداف سازمانی و حاکمیتی کمتر سخنی به میان آمده است.
این تحقیق با روش تحلیل محتوی از طریق کنکاش در مضامین و فلسفه وجودی شاخص‌ها، به و استخراج و معرفی خطوط راهنمایی می‌پردازد تا با الهام از این خطوط و معیارها می‌توان اطمینان حاصل کرد که آیا شاخص‌های انتخاب شده پوشش دهنده همه اهداف سازمانی می‌باشند یا نیاز به تدوین و تکمیل شاخص‌ها می‌باشد. نتایج تحقیق طی پرسشنامه‌های دوبعدی شامل نوع سازه و شاخص‌های مرتبط، از خبرگان و مدیران تحقیقاتی نظرخواهی شده و اعتبار نتایج آماری آن تحلیل شده است. خطوط راهنما شامل در سه مولفه درون سازمانی و چهار مولفه حکمرانی سازمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guidelines for indexes of project selection by content analysis approach

نویسندگان [English]

 • Abdolmehdi Salehizadeh 1
 • Jaffar Mahmudi 2
1 Imam Hussein University
2 Associate Prof. at Imam Hussein University
چکیده [English]

Defining and selection of the Indexes for Weighting and prioritization of projects is one of the main challenge of project portfolio management. These indexes play critical role in final results of project portfolio management and are based on business of organization therefore we can't propose indexes generally for all organizations but we can define some criteria that meet the all project portfolio management goals. Many indexes have been proposed by researchers that can be selected but we need guideline for selection of them. In this research first we collected indexes from standard of ppm, approved researches and interview with expert and managers of portfolio then by content analysis approach we generate guidelines to support project portfolio goals and we can use them for selection of indexes. The results of this research can be used for all of project oriented organization that must select best project based on available resources .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Content Analysis Method
 • index for projects prioritization
 • Project Portfolio Management
 • Project selection
 1. Alias, Z. Z. (2014). Determining Critical Success Factors of Project Management Practice: A conceptual framework. Procedia Social and Behavioral Sciences, 153, 61-69.
 2. Archer, N.P, & Ghasemzadeh, F. (1999). An integrated framework for project portfolio selection. International Journal of Project Management, 207-216.
 3. Bakhshandeh, N.K. (2016) guide for contenet analysis method. Mashhad jahad daneshgai. (In Persian)
 4. Cooper, RG. & S.J.Edgett. (2006). ten Ways to Make Better Portfolio and Project selection decisions. PDMA Visions Magazine, (3), 11-15.
 5. Cooper, R. (2008). Portfolio Management for New Products: Picking the Winners Product Innovation Best Practices Series. Product Development Institute Inc.
 6. Cooper, R. G. (1981). An empirically derived new product project selection model. Engineering Management, IEEE Transactions on, (3), 54-61.
 7. Cooper, R. G. (2004). New problems, new Solutions: Making Portfolio Management more Effective. Research-Technology Management, 2374: 19-33.
 8. Constantino, F. D. (2015). Project selection in project portfolio management: An artificial neural network model based on critical success. International Journal of Project Management, 33(8), 1744-1754
 9. Ginger Levin, P. F. (2006). Project Portfolio Management, Tools and Techniques.
 10. Hasanzadeh, M. (2013). A methology for Project selection problem in fuzzy environment with real constraint. M.S. thesis, industrial eng department. Alzahra University, Tehran.iran (in Persian)
 11. Kerzner, H. (2011). Project managemnet metrics, KPIs, and dashboards.
 12. Kerzner, H. (2009). Project management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. John Wiley & Sons, Inc
 13. Khoshnevisan, M. (2012). A hybrid model for project selection based on risk index. M.S. thesis, industrial eng department. Shemiran Azad University, Tehran.iran (in Persian)  
 14. Killen, C. H. (2007). Managing the New Product Development Project Portfolio: A Review ofthe Literature and Empirical Evidence”. PICMET Proceedings, Oregon – USA, 1864-1874.
 15. Levien, H. (2005). Project Portfolio management: A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios and Maximizing Benefits. Pfeiffer Wiley.
 16. Montazeri, A. (2010). A model for civil project prioritization. International civil eng. Coference. Mashhad, Iran. (In Persian)
 17.  Parchami, M., Zeberdast, A. (2017) identification and prioritization of effective indexes in urban project portfolio management and present conceptual model, beautiful arts, (22-4), 57-70
 18. Project, M.I. (2013). Standard for Project portfolio management. Project management institute.
 19. Purnus, A, & Boeda, C.N. (2014). Project Prioritization and Portfolio Performance Measurement in Project Oriented Organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 119, 339-348.
 20. Sharifi Ghazvini, M., Ghezavati, V., & Makui, A. (2019). A New Multi-objective Model for Projects Portfolio Optimization considering Integrated Efficiency-risk Approach using NSGA-ΙΙ. Production and Operations Management, 9(2), 132-157.
 21. Ulman, D. (2006). Making Robust Decisions: Decision Management for Technical, Business, and Service Teams. Robust Decisions, Inc. Canada.
 22. Zokaei, M. (2006). Vocabulary of PMI standards. Aryana publications (in Persian).