ارائه الگویی هوشمند جهت برنامه ریزی راهبردی در کسب و کارهای الکترونیک (مطالعه موردی:شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

2 مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت صنعتی ،واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

کسب و کار الکترونیک و تکنولوژی های آن از یک طرف باعث تغییر توازن قدرت بین شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، هماهنگی بهتر بین صنایع، روشهای کاراتر و آسان‌تر تولید، کاهش اشتباهات داده‌های دریافتی و ارسالی و افزایش صحت و دقت آنها، و از طرف دیگر موجب پیچیده‌تر شدن برنامه‌ریزی و تدوین راهبردها شده است. اکثر چارچوب های براساس نگرش های سنتی و بدون در نظر گرفتن تحولات الکترونیکی دهه اخیر بنا شده‌اند. با وارد کردن عوامل جدید در این چارچوب ها، مسلماً استراتژی های موردنظر در شرکت ها نیز تغییر خواهد کرد. در این مقاله، چارچوبی برای تدوین استراتژی های صنعتی کسب و کار الکترونیکی ارائه می‌شود که یا رویکرد ترکیبی BS و BI می باشد .روش تحقیق از نوع کاربردی بوده است و از روش سیستم های خبره استفاده شده است که در نهایت با توجه به دو مولفه مدیریت تداوم کسب و کار، هوشمندی کسب و کار استراتژی هایی جهت توجه کسب و کارهای الکترونیک به برنامه ریزی راهبردی ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide an intelligent model for strategic planning in e-business (Case study: Companies active in the field of information and communication technology)

نویسندگان [English]

 • mostafa kolahdoozi 1
 • reza radfar 2
 • Mohammad Ali Afshar Kazemi 3
2 Technology Management, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran,
3 Associate Professor.,Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
E-business and its technologies on the one hand change the balance of power between companies active in the field of information technology, better coordination between industries, more efficient and easier production methods, reduce errors in received and sent data and increase their accuracy, and from On the other hand, it has complicated the planning and formulation of strategies. Most frameworks are based on traditional attitudes, regardless of the electronic developments of the last decade. By introducing new factors in these frameworks, the strategies in the companies will certainly change as well. In this paper, a framework for developing electronic business strategy strategies is presented, which is either a combined approach of BS and BI. The research method has been applied and the method of expert systems has been used, which is finally according to two components. Business Continuity Management, Business Intelligence Strategies for attracting e-business to strategic planning is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategy
 • electronic business
 • Business Continuity Management
 • Business Intelligence
 • information and communication technology
 1. Abadian, N; Rezainejad, Z, Abadian, M. (2015).Classification of Strategic Management of Services in E-Commerce, International Conference on Computer Engineering and Information Technology, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian)
 2. Adel, J. (2015). Why Business Models Matter. Harvard Business Review 80(5), 86-92.
 3. Baluch, M, Zardeh Nalousi, L (2018). Explaining the areas affecting the strategies applied in e-commerce. The 1st national conference on new attitudes in management, accounting and economics, Rudsar, Islamic Azad University of Rudsar and Amlash. (In Persian)
 4. Brands, K., M. (2015). Business analytics: Transforming the role of management accountants. Management Accounting Quarterly, 16(2), 1–12.
 5. Deniz, A., Kogan, A., Vasarhelyi, M., & Yan, Z.(2019). Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting. International Journal of Accounting Information Systems, 25 (11), 29–44.
 6. Farsangi, S., Asadi, A, N. (2015). Critical Success Factors and Their Impact on E Commerce Strategy. The 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology, Ahvaz, Islamic Azad University, Susangard Branch. ,(In Persian).
 7. Kao, R., & Zhu, F. (2017). Business Model Innovation and Competitive Imitation: The Case of Sponsor-Based Business Models. Strategic Management Journal, 34(4), 654-802.
 8. Lee, A., Park, P. (2009). Roadmap forbusiness models definition in manufacturing companies. Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems, 7(1), 383-388
 9. Liptis, D., Philips, J. (2016). Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs.Boston: Harvard Business School Press.
 10. Nikbakht, H, Asadi, A.N. (2015). Investigating the Challenges of Strategic Management of E-Commerce. 2nd International Conference on Management and Information and Communication Technology, Tehran, Bartar Services CompanyImpact of systems.
 11. Pejman, N; Rahmanian, F., Baziar, Z. (2015). E-Commerce Strategy. 5th  Conference on New Research in Science and Technology, Kerman, Aseman Axis Company .(In Persian)
 12. Popovič, A., Puklavec, B., & Oliveira, T. (2019). Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: Impact of systems use on firm performance. Industrial Management and Data Systems119(1), 210-228. https://doi.org/10.1108/IMDS-02-2018-0085.
 13. Rezainejad, Z; Abadian, N, Abadian, M. (2015). Strategic Management Process in e Business. International Conference on Computer Engineering and Information Technology, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian)
 14. Rima, J. (2011). Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43(2/3), 216-22.
 15. Rouat, R., Deokar. M. (2014). Beyond the exchange: the future of B2B. Harvard Business Review, 201(11), 86-96.
 16. Shawe, K. (2019). Assessing Potential of e-Business Models: towards a framework for Decision-maker. European Journal of Operation Research, 160(2), 365-379.
 17. Silvi, R., Bartolini, M., Raffoni, A., & Visani, F. (2019). Business performance analytics: Level of adoption and support provided to performance measurement systems. Management Control, 3, 118–142. https://doi.org/10.3280/MACO2013-SU3006.