ارائه الگوی ارزش آفرینی شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی به منظور توسعه کارآفرینی بر اساس تکنیک دلفی و ANP فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارآفرینی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاداسلامی واحد علی آباد کتول

2 استادیار گروه کارآفرینی،واحدعلی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آبادکتول،ایران

3 دانشیار گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحى الگوى توسعه کارآفرینی براساس ارزش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان است.پژوهش حاضر از نظر هدف یا مخاطب توسعه ای و ازلحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی محسوب می‌گردد و از مطالعه میدانی جهت توزیع پرسشنامه به‌منظور اولویت‌بندی این عوامل با استفاده از روش بهترین بدترین استفاده شد و درنهایت ضمن محاسبه نرخ ناسازگاری در راستای بررسی اعتبار مقایسات مربوطه از آن استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و متخصصین کسب و کار و مدیران شرکت های دانش بنیان دانشگاهی سراسر کشور می باشد و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران محدود استفاده شد. از تعداد 215 نفر از متخصصان با روش دلفی فازی و سپس شرکت های دانش بنیان که تعداد آن 138 نفر بود. برای تعیین اولویت معیارها و شاخص‌های تحقیق از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی ANP استفاده شد. جهت انجام محاسبات مربوط به تکنیک ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision انجام شده است.. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که، در رتبه اول (خودباوری کارآفرینانه)، رتبه دوم (بهره گیری از نظرات کارشناسان)، رتبه سوم (تخصیص و اعطای وام)، رتبه چهارم (هدایت وام ها و تسهیلات به سمت تولید)، رتبه پنجم (مدیریت سرمایه فکری)، رتبه ششم (مدیریت منابع انسانی)، رتبه هفتم (الگوی ارزش آفرینی به منظور توسعه کارآفرینی) و رتبه هشتم (جذب دانش) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Generation of Entrepreneurship Development Pattern on the Value creation of Academic Knowledge-based Companies Based on Delphi technique and fuzzy ANP

نویسندگان [English]

 • morteza fatehipour 1
 • fereydoon Azma 2
 • davoud samari 3
1 Entrepreneurship, Department of Management And Accounting, , Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch
2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abadaktol, Iran
3 Associate Professor, Department of Agriculture and Natural Resources, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Value creation in the process of entrepreneurship development is an important issue and according to the emphasis of the country's macro programs on entrepreneurship through knowledge-based activities, in this study we seek to design an appropriate model of entrepreneurship development based on value creation of knowledge-based companies. The present study is applied in terms of purpose or audience and descriptive-survey in terms of data collection. To identify the key factors in the value creation development process, the library method is used, ie reviewing scientific articles and texts, and the field study will be used to distribute the questionnaire in order to prioritize these factors using the best-worst method. Finally, a formula is used to calculate the incompatibility rate in order to verify the validity of the relevant comparisons. The statistical population of this research is experts and business specialists and managers of university knowledge-based companies across the country. ANP fuzzy multi-criteria decision making models were used to determine the priority of research criteria and indicators..The results of the present study show that, in the first rank (entrepreneurial self-confidence), in the second rank (using the opinions of experts), in the third rank (allocation and lending), in the fourth rank (directing loans and facilities to production), in rank fifth (intellectual capital management), sixth (human resource management), seventh (value creation model for the development of startup entrepreneurship) and eighth (knowledge acquisition).
Keywords: value creation, entrepreneurship, knowledge base, entrepreneurship development

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value Creation
 • entrepreneurship development
 • Knowledge base
 • entrepreneurship
 1. Ahmadi Jashuqani, Abdullah and Ismailian, Gholamreza. (2015). Prioritize factors affecting codification improvement Strategy of small and medium-sized companies based on knowledge using ANP model studied by companies located in Isfahan Scientific and Research Town. Journal of Tomorrow Management Research, 13(43), 111-116
 2. Ansari, Manouchehr and Haghshenas Gorgabi, Mohammad (2017). Identifying Knowledge-oriented key success factors in Iranian manufacturing companies based on the method of grounded theory. Entrepreneurship Development Management Quarterly, 3(5), 46-57.
 3. Aranha, E. A., & Garcia, N. A. P. (2014). Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university. African Journal of Business Management, 8(10), 336-349.
 4. Behzadi, N., Razavi, M., & Hosseini, R. (2014). Designing a conceptual model for an entrepreneurial university; using corporate entrepreneurship approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7 (4), 697-713 [in Persian].
 5. Carlo, Jessica Luo., Lyytinen, Kalle.,& Rose, Gregory M.(2012). A knowledge-based model of  radical Innovation in Small Software Firms. MIS Quarterly, 36(3), 865-870
 6. Charekhah, Chia, Fartousi, Mohammad Reza & Mohsen Maliri. (2014). Investing in start-ups; looking at the situation in the country and the region. Tehran: Cultural Institute of Arts, Cultural Convergence and Exchange.
 7. Clark, B.R. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation. Pergamon Press, for IAU Press, Oxford.
 8. Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging
 9. Daneshfard, K. (2016). The Role of Basic and Protective Knowledge- Based Structures in Innovation Process in Knowledge- Based Comp. Quarterly Journal of Innovation and creativity in Human Sciences, 5(4), 217-248.
 10. Dehghani Poudeh,  Hussein; Akhavan, Peyman & Hosseini Sarkhosh, Sayyed Mahdi. (2013). Enhancing New Product Development Success Based on Open Innovation Approach: A Case Study of a Research Organization. Innovation Management Journal, 2(2-4), 45-68.
 11. economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135, 99-111.‏
 12. Fadayi, S., Niazazari, K., & Taghvayi Yazdi, M. (2017). Presentation a model for creating an entrepreneur: Building spinout capacity at universities. International Journal of Innovation and Learning, 7, 245-273.
 13. Guerrero, M., & Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37, 43-74.
 14. Guerrero, M., Urbano, D., & Fayolle, A. (2016 a). Entrepreneurial activity and regional competitiveness: Evidence from European entrepreneurial universities. The Journal of Technology Transfer, 41(1), 105-131.‏
 15. Karad’s Report. (2001). Regulations for the Entrepreneurship Development Plan in Iran’s universities. Center for Research, Evaluation, Accreditation and Quality Assurance of Higher Education. Ministry of Science, Research and Technology.
 16. Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 31, 599-603.
 17. Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making universities more entrepreneurial: Development of a model. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, 28(3), 302-316.‏
 18. Law on Protection of Knowledge-Based Companies and Institutions and Commercialization of Innovations and Inventions. (2010).Tehran: The Islamic Consultative Assembly of Iran.
 19. Mahdavi Mazdeh, M., Maedeh, B., Zahedi, M., & Poormesgari, M. (2013). Recognition of state universities enterpreneurship indicators and ranking the universities in aspect of enterprenurship. 1, 81-100 [in Persian].
 20. Moghaddasi, J., Kiykavoosi, M., & Kiykavoosi, L. (2015). Factors affecting the entrepreneurship of Medical Universities in Iran’s Higher Education System. Health Management, 6, 49-60 [in Persian].
 21. Moroz, P. W., Hindle, K., & Anderson, R. (2010). Collaboration with entrepreneurship education pro-
 22. Mousavi, H., Salehi Omran, I., Farasatkhah, M., & Towfighi, J. (2017). Providing a model for devel-
 23. Naderifar, Alireza; Shojaei, Omid & Tavassoli, Asma. (2016). The impact of social media development on competitive intelligence and the development of new services in the tourism services industry. 4th National Conference on Management, Economics and Accounting. Nazarin, Mohammad Reza. (2014). Principles and foundations of entrepreneurship. Tehran, Gisum Publication.
 24. neurial university based on futures study techniques and scince prodction in the educational system.Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 4 [in Persian].
 25. O’shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of US universities. Research policy, 34(7), 994.
 26. opment of entrepreneurial university in Iran. Iranian Engineering Education Quarterly, 76, 1- 28 [inPersian].
 27. Pakniyat Maryam, Ansari,  Reza, Shahin, Arash. (2016). Analyzing the Impact of Technological Innovation Capabilities on Technology Commercialization and Performance Knowledge-Based Companies in Isfahan. Innovation Management Journal, 5(3), 59-84.
 28. Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.
 29. Radmanesh, Ramin., & Kebriaeezadeh, Abbas.(2015). Factors  affecting technology commercialization in Iranian knowledge based pharmaceutical companies. Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management, 1(2), 65-68
 30. Rothaermel, F.T., Agung, S.D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature .Industrial and Corporate Change, 16, 691-791.
 31. Sadeghi, F., Moharati, Y., & Khorakian, A., (2018). Investigating the impact factors on university pre- paredness to become a university with entrepreneurial features (case study: Ferdowsi University of Mashhad). Technology Development Quarterly, 55, 43-53 [in Persian].
 32. Salimi Zavieh, Seyed Ghasem and Fekri, Roxana. (2014). Investigating the Relationship between Risk Management and New Product Development Process in Iranian Automotive Industry Using Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Model. First National Conference on Industrial Engineering Research, Hamadan, Iran. https://civilica.com/doc/306930 
 33. Torkiantabar,  Mansour.,  Mohammad Esmaeil,  Sedigheh., &  Nooshin Fard, Fatemeh.(2016).  Commercialization of Scientific Research Results of Knowledge-Based Companies in the Field of Medical Sciences (Case Study: Iran). The Journal of Resistive Economics (OAJRE), 11(73).
 34. Yadollahi Farsi, J., Mirarab Razi, R. (2009). A Survey of Entrepreneurship Curriculum Development in the Field of Education. Journal of Entrepreneurship Development, 2(1), 61-80.
 35. Yefei, Z. H. O. U., Yulin, Y. A. N. G., Xiaowen, Q. I., JIANG, Y., Jian, Y. A. N. G., Xuejun, R. E. N., & Qingxiang, Y. A. N. G. (2012). Influence of La2O3 addition on microstructure and wear resistance of Fe-Cr-C cladding formed by arc surface welding. Journal of Rare Earths, 30(10), 1069-1074.