تاثیر ارزش ویژه برند و نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات بر ایجاد مزیت رقابتی (مطالعه موردی هتل های 5 ستاره کیش )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،شهر قدس، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل کیش دانشگاه ازاد اسلامی ،جزیره کیش،ایران

چکیده

امروزه تمام فعالیتهای اقتصادی درگیر رقابت هستند لذا هر بنگاه اقتصادی در تلاش است برای خود خلق مزیت رقابتی نماید در حوزه هتلداری این مفهوم از اهمیت ویژهای برخوردار است. ارزش ویژه برند و نگرش مصرف کننده دو عامل کلیدی در خلق مزیت رقابتی هستند لذا در این مقاله تأثیر ارزش ویژه برند بر مزیت رقابتی با نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات و با رویکردی کاربردی در هتلهای پنج ستاره کیش مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس مبانی نظری مدل مفهومی استخراج گردید. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای شامل 25 پرسش استفاده گردید. پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 859/0 محاسبه گردید و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مسافران هتل های پنج ستاره کیش می‌باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 490نفر از مسافران قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد آگاهی از برند، نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و تداعی برند بر مزیت رقابتی تاثیر دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد ارزش ویژه برند بر نگرش مصرف کننده به تبلیغات تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد و نگرش مصرف کننده به تبلیغات، در رابطه بین ارزش ویژه برند با مزیت رقابتی نقش میانجی ایفا میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of brand equity and consumer attitude toward advertising to create competitive advantage (case study of 5 star hotels on kish island )

نویسندگان [English]

  • Alireza Rousta 1
  • Elham Bahrami 2
1 Department of business management, Share-e- Qods branch, Islamic Azad University, Share-e- Qods Iran
2 Department of business management kish international branch Islamic .Azad University Kish Iran
چکیده [English]

Today all economic activities are engaged in competition, so every economic enterprise is trying to create a competitive advantage in the hospitality field this concept is of special importance. The brand's special value and the consumer attitudes are two key factors in creating competitive advantage, therefore, in this paper, the effect of brand-specific value on competitive advantage with consumer attitudes toward advertising and with an applied approach in five-star hotels in Kish is investigated. Were extracted based on theoretical foundations of conceptual model. Data were collected using a questionnaire consisting of 25 questions. First, the questionnaire was confirmed by the experts ' viewpoints in terms of content validity. Then, construct validity was performed using confirmatory factor analysis technique. Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were calculated to assess the reliability. Cronbach's alpha coefficient of 859.0 questionnaire was calculated and the CR value of all variables was obtained above 7/0. The statistical population of this study consisted of all passengers of five star hotels in Kish, and the questionnaire was assigned to 490 passengers. Structural equation modeling and LISREL software were used to test the research hypotheses. The results showed that brand awareness, consumer attitudes toward advertising, perceived quality, brand loyalty, and brand Association have an impact on competitive advantage. Also, the results showed that the brand's special value on the consumer attitudes to the advertisement has a positive and significant impact, and the consumer attitude toward advertising has a mediating role in the relationship between brand value and competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • Competitive Advantage
  • Consumer Attitude
  • Advertising
  1. Aaker, David. (1992).The value of brand equity.Journal of Business Strategy, 13(4), 2