دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، زمستان 1399 
3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین خط مشی کارآفرینانه (مطالعه موردی: بانک سپه)

صفحه 35-56

محسن دارائی قادیکلائی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی میکلائی؛ فرشاد حاج علیان