دوره و شماره: دوره 16، شماره 55، بهار 1400 
10. مدلی یکپارچه برای شناسایی پیشرانهای نو آوری محصول در سازمانهای دانش بنیان

صفحه 157-179

مانی شجاعی؛ داود ثمری؛ روح ا... سمیعی؛ زهرا علیپور درویش