دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، تابستان 1396، صفحه 1-151 
4. طراحی مدل تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با رویکرد مدل معادلات ساختاری و تکنیک های کیفی

صفحه 49-62

کاظم روانستان؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمود یحیی زاده فر