دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 1-137 
3. شناسایی و رتبه بندی تواناسازهای چابکی در صنعت قطعه سازی توسط روش AHP فازی-گروهی

صفحه 39-54

مهدی کرباسیان؛ بیژن خیام باشی؛ اکبر نیلی پور؛ محمد جوانمردی


8. انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از رویکرد ویکور فازی

صفحه 123-136

مرجان توسلی فرد؛ محمد علی فرقانی؛ علی ملا حسینی