دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 1-131 
4. ارزیابی تأثیر ابعاد ساختاری سازمان بر گرایش به کارآفرینی

صفحه 35-48

هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری؛ بهروز بینا بینا گوگ تپه


5. بررسی رابطه بیه رهبری تحول آفریه با تواومىد سازی کارکىان کویر تایر بیرجىد

صفحه 49-64

محمذ رضا نیستانی؛ حیدر چوپانی؛ حجت غلام زاده؛ مجتبی زارع خلیلی