دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، زمستان 1387، صفحه 1-123