اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

آقای دکتر بهروز زارعی

دکترای مدیریت سیستم دانشیار دانشگاه تهران

bzareiut.ac.ir
02147771133


دکترای مدیریت سیستم ها از دانشگاه لنکستر انگلستان