نویسنده = عباس طلوعی اشلقی
تعداد مقالات: 4
2. کاربرد مدل‌سازی مفهومی در شبیه‌سازی عامل‌بنیان تخصیص افراد به پست‌های سازمانی

دوره 15، شماره 52، تابستان 1399، صفحه 164-183

علیرضا مومیوند؛ عادل آذر؛ عباس طلوعی اشلقی


3. سنجش آمادگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی

دوره 14، شماره 47، بهار 1398، صفحه 89-102

عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ نقی شجاع؛ فرشید فرخی زاده


4. چابکی عامل ها در زنجیره تامین سازمان های آموزشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 13، شماره 43، بهار 1397، صفحه 43-56

عباس طلوعی اشلقی؛ شهرزاد طیاران؛ رضا رادفر؛ علیرضا پورابراهیمی