بکارگیری مدل ارزیابی سریع بهره وری اودیلوکروز در ارزیابی عملکرد و بهره وری موسسات آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Implementing the Avedillo-Cruz Model For Profitability And Productivity In Educational Institutes (Case Study: Azad Islamic University, Gachsaran Branch)