بررسی کارآیی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، دانشکده مهندسی، گروه برق

3 گروه ریاضی، واحد اسلامشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

انسان همواره به دنبال راههای مناسب برای استفاده درست و بهینه از منابع در دسترس خود بوده است، لذا با توجه به محدودیت های سرمایه، زمان، مکان، انرژی و... مدیران از ابتدا به دنبال روش های علمی برای استفاده بهینه از این محدودیت ها بوده اند. یکی از مهمترین راهها برای رسیدن به بهینه سازی، ارزیابی عملکرد واحد هاست. ما در این مقاله، به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر آمار ارائه شده در مورد کارگاههای صنعتی با ده کارکن و بیشتر می پردازیم، از آنجائیکه در محاسبه کارایی انرژی چندین نهاده و چندین ستانده در قالب تئوری تابع تولید باید مورد استفاده قرار گیرد لذا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها به بررسی وضعیت کارایی انرژی در واحد های صنعتی استان می پردازیم و سپس نتایج کارایی و موانع موجود و اقدامات عملی مورد نیاز را شرح می دهیم. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان می دهد که مهمترین عامل عدم کارآیی صنعت استان را براساس نتایج حاصل شده نیروی انسانی و آنهم بدلیل جمعیت زیاد جویای کار و عدم بهره برداری بهینه از نیروی کار شاغل در صنعت استان می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Energy Efficiency of the Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Industries

نویسندگان [English]

 • Vahide Rezaie 1
 • Samad Nejatian 2
 • Masumeh Khanmohammadi 3
1 Mathematics Dept., Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Electrical Engineering Dept., Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
3 Mathematics Department, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, human looks to tread a path towards optimized using of available resources, Therefore, due to the limitations of capital, time, location, energy, and so on, managers have sought scientific methods from the beginning to make the most of these constraints. one of the most important ways to achieve optimization is evaluating the performance of the Decision Making Units. The gool of this work is to evaluate the energy consumption in the Kohgiluyeh and Boyerahamd province industry considering the industries with 10 and more employees. As in the calculating of the energy efficiency, several outputs and inputs must be considered in form of the productiion function theory, the data envelopment analysis is used to calculate the energy efficiency in the industrial units. Then the results of the energy efficiency, existing barriers and the practical consideration will be explaiend. The results of the efficiency model show that the most important factor of the inefficiency of the province's industry is the large population of job seekers and is the lack of optimal utilization of the workforce in the province's industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • energy
 • Data envelopment analysis
 • Slack Based Model (SBM)
 • Weighted Slack Based Model (WSBM)
 1. Banker, R., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1987). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficienecies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30, 1078-1092.
 2. Charnes, A., Cooper,  W. W., & Rhodes, E. ( 1978). Measuring the Efficiency of decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
 3. Cooper, W.W., Seiford, L. M. & Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis A Copprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Springer Science.
 4. East Azerbaijan Management and Planning organization. (2017). Ofoghe Taamol Monthly, 2(7). (in Persian).
 5. Gravand, S., Mehregan, N., Sadeghi, H. & Malekshahi, M. (2013). Evaluation Energy Efficiency in Petrochemical Industry of Iran. Journal of Economic Policy, 5(10), 57-74. (in Persian).
 6. Haghighat, J., Ansari Lari, M. S. & Kiani, P. (2014). Evaluating the Energy Efficiency in the Domestic Sector of Provinces of Iran. Iranian Journal of Energy Economics, 4(13), 189-116. (in Persian).
 7. Jahanshahloo, Gh., Hosseinzadeh Lotfi, F. & Nikomaram, H. (2011). Data Envelopment Analysis and it’s Applications. Tehran, Islamic Azad Univesity, science and research branch. (in Persian).
 8. Khodamoradi, A. (2013). The Potential for Development of Energy Services Companies in the Industry Sector, Second Specialized Conference of Energy Services Companies. (in Persian).
 9. Mehregan, M. & Rahmani, M. (2008). Performance Evaluation and Productivity Analysis of Iranian Industry, Journal of Industrial Management, 3, 1-30. (in Persian).
 10. Mohammadi, H. & Mehri, M. (2015). Investigation of Energy Efficiency of Pistachio Product in Yazd Province, Journal of Energy Economic Studies, 46, 113-134. (in Persian).
 11. National Iranian Productivity Organization. (2016). Investigating Energy Efficiency Status in Industrial Workshops of Ten Personnel and More of Iran. (in Persian).
 12. Purlazemi, M. (2006). Evaluation Efficiency of Iranian Petrochemical Complexes by Data Envelopment Analysis. Peike Noor, 4(2), 35-45. (in Persian).
 13. Razm Ara, A. & Lotfipoor, M. (2006). Evaluation of Technical Efficiency in Productivity Process in Iranian industries. Journal of Knowledge and Development, 18, 55-78. (in Persian).
 14. Shafiee, S. & Sabori Deilami, M. (2011). Necessity to review Iran’s Energy Consumption Production methods, Economic Journal- Monthly Review of Economic Issues and Policies, 11, 12, 21-42. (in Persian).
 15. SAMT Ministry, Annual Reports of Statistical Results of the Industries with 10 and more Employees, 1924-2015. (in Persian).
 16. Sepehrdost, H. & Razavi Majd, S. L. (2015). Measuring Energy Efficiency in Iran’s Industry Sector by Using Window Analysis and Data Envelopment Analysis. International Conference o Resistance Economics. (in persian).
 17. Shirzadi, S., Mojarad, E. & Honarmand, M. (2019). Investigation of Energy Efficiency in Shirvan Fish Farms, Agricultural Economics Research, 12, 259-278. (in Persian).
 18. Statistical Center of Iran, Statistical yearbooks of the country, 1386-1393. (in persian)