ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، رشته طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

3 استادیار رشته مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد تمام رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 استاد تمام رشته مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه طراحی صنعتی در عرصه بازاریابی و توسعه‌ محصولات، چه در سطوح ملی و چه بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ تبلیغات می‌تواند پل ارتباطی بین شرکت و مشتریان باشد که که با شناسایی کامل مشتریان ، پیغامهای شرکت را به طور موثر به آنها منتقل کند. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تبلیغات اثربخش برای شرکت‌های دارای واحد طراحی صنعتی است. بنابراین پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با رویکرد استقرائی بوده و گردآوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای اسنادکاوی و همچنین با توجه به مقایسه تطبیقی چهار شرکت طراحی صنعتی داخلی و چهار شرکت طراحی صنعتی خارجی بدست آمد. بر اساس این مقایسه 82 شاخص تبلیغات اثربخش شناسایی شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا، به شناسایی وجوه شباهت و اختلاف آنها پرداخته و با استفاده از نرم‌افزار مکس. کیو. دی. ای. اختلاف و تشابه، ادله و مبانی هر یک از پدیده‌های مورد نظر، تبیین گردیده و 40 شاخص که بیشترین فراوانی را داشته و تاکنون در شرکت‌های طراحی صنعتی ایرانی مورد استفاده قرار نگرفته بودند در 4 مقوله از جمله ارتباط با مشتری، بازاریابی، محصولات و خدمات و اعلان‌ها طبقه‌بندی و الگویی مبتنی بر آنها طراحی شد. نتیجه اینکه تبلیغات پویا و اثربخش شرکت‌های طراحی صنعتی ایران برای رقابت و حتی پیشروی در بازار، نیازمند به‌کارگیری رویکردهای نوینی است که در اغلب شرکت‌های برتر طراحی صنعتی استفاده می‌شود؛ که در این راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

peresenting an Appropriate Model for Effective Advertising in Companies with an Industrial Design Unit

نویسندگان [English]

 • sara saffari 1
 • Hasan Sadeghi Naeini 2
 • Ata Allah Abtahi 3
 • Seyed Jamaleddin Tabibi 4
 • Ali Akbar Farhangi 5
1 Ph.D. Student Department of Media Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Design, School of Architecture & Urban studies, University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Media Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran.
4 Full Professor, Department of Health Services Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran.
5 Full Professor, Department of Media Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran.
چکیده [English]

Nowadays, industrial design has allocated a special place to itself in the field of products marketing and development, both at national and international levels. Advertising can be a connection bridge between company and customers, the customers are fully identified and the messages of the company are effectively transmitted to them. The purpose of the present research is to present an effective advertising model for companies with an industrial design unit. Therefore, the present research is descriptive-analytical with the Inductive approach and the collection of required data was performed based on the library and document mining study, and also considering the comparative comparison of four domestic industrial design companies with four foreign industrial design companies. Based on this comparison, 82 effective advertising indicators were identified. Using content analysis method, their similar and different aspects were addressed and using MAXQDA software, the difference, similarity, evidences, and foundations of each one of these desired phenomena are explained, and 40 indices with the highest frequency that have not yet been used by Iranian industrial design companies were classified into four categories such as customer relationship, marketing, products and services, and announcements,and a model was designed based on them. Finally, some suggestions based on the research findings were presented.The result is that, for a dynamic and effective advertising, the Iranian industrial design companies require to employ the novel approaches which most of the superior companies utilize to compete and even to proceed in the market. To this end, some suggestions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advertising
 • Customer
 • Marketing
 • Products and Services
 • Industrial Design
 1. Ahmed, R. H., Streimikiene , D., Berchtold, G., Vveinhardt, J., Channar, Z. A. & Soomro, R. H. (2019). Effectiveness of Online Digital Media Advertising as A Strategic Tool for Building Brand Sustainability: Evidence from FMCGs and Services Sectors of Pakistan. Sustainability, 11(34-36): 1-40.
 2. Ansari, A. & Riasi, A. (2016). An Investigation of Factors Affecting Brand Advertising Success and Effectiveness. International Business Research, 9(4): 20-30.
 3. Baack, D., Wilson, W. R., Van Dessel, T., Maria, M. & Patti, Ch. H. (2016). Advertising to businesses: Does creativity matter? Industrial Marketing Management, 55(1): 169-177.
 4. Dehay, E. K.& Landwehr, J. R. (2019). A MAP for effective advertising: the metaphoric advertising processing model. Academy of Marketing Science Review, 9(3): 289-303.
 5. Eckler, P. & Bolls, P. (2011). Spreading the virus: emotional tone of viral advertising and its effect on forwarding intention and attitudes. Journal of Interactive Advertising, 11(2): 1-11.
 6. Jankowski, J., Kazienko, P., Watrobski, J., Lewandowska, A. & Ziolo, M.(2016). Fuzzy multi-objective modeling of effectiveness and user experience in online advertising. Expert Systems with Applications, 65(1): 315-331
 7. Kim, J. H. & Hyun, Y. J. (2010). A model to investigate the influence of marketing – mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management. 40(1): 424-438.
 8. Kim‌, S. & Jun, J. (2016). The impact of event‌ advertising‌ on‌ attitudes and visit intentions. Journal of Hospitality‌ and‌ Tourism Management, 29(1): 1-8.‏
 9. Lakshmanan. D. & Basariya, S. R.(2015). Factors Affecting the Effectiveness of Advertising in the Current Scenario “Advertising Factors are Immune to Business which Aspire to Inspire before You Expire. International Journal of Science and Research (IJSR), 6(1): 1264-1267.
 10. Lin, C. A. & Kim, T. (2016). Predicting user response to sponsored advertising on social media Technology acceptance model. Computers in Human Behavior, 64(1): 710-718.
 11. Marion, G., Wagner, U. & Back, A. (2017). The Effect of Media Multitasking on Advertising Message Effectiveness. Psychology & Marketing, 34(2): 138–156.
 12. Martin-Santana, J. D., Reinares-Lara, E. & Reinares-Lara, P. (2017). Influence of radio spokesperson gender and vocal pitch on advertising effectiveness: The role of listener gender. Spanish Journal of Marketing – ESIC, 21(1): 63-71.
 13. Oladele, K. J., Ogunnaike, A. M. & Deborah, A. (2016). Effective Advertising: Tool For Achieving Client-Customer Relationships. Journal of Media Studies, 2(1): 1-18.
 14. Pezzuti, T., Pirouz, D. & Pechmann, C. (2015). The effects of advertising models for age-restricted products and self-concept discrepancy on advertising outcomes among young adolescents. Journal of Consumer Psychology, 25(3): 519-529.
 15. Tabibi, S. J., Maleki, M. R. & Delgoshaei, B. (2015). Writing Successful Theses, Dissertations, Research Projects and Scientific Articles, Tehran: Ferdos Publications. (in persian).
 16. Vinkovska, A., Kiv, A., Koycheva, T., Bodnar, L. & Donchev, I. (2019). Information model of the economic efficiency of advertising. SHS Web of Conferences, 65(1): 274-282.