پیشنهاد مدل چندهدفه مسیریابی و مکان‌یابی در حالت زنجیره‌تأمین سبز و پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

3 دانشکده برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر

چکیده

در یک شبکه زنجیره تامین، اجرای یک سیستم مدیریت صحیح در فرآیند ارسال کالا می‌تواند با بهبود جریان انتقال محصولات منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مشتریان گردد. ازاین‌رو در این پژوهش، یک مدل ریاضی چندهدفه جهت بهینه‌سازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با مکان‌یابی انبار در زنجیره تأمین سبز که همزمان عملیات دریافت و تحویل کالا، ارائه و حل گردید. محدودیت‌های اصلی در نظر گرفته شده در این مدل عبارت‌اند از ظرفیت تولیدکننده‌ها، ظرفیت خودروها، انتخاب خودرو بر اساس معیارهای زنجیره تأمین سبز، مسیریابی خودرو و مکان‌یابی انبار تقاطعی جهت کمینه‌سازی هزینه‌ها و مصرف سوخت و کاهش آلودگی می‌باشد. در این مسئله کالاهایی که از تأمین‌کنندگان دریافت می‌شود، پس از دسته‌بندی در انبار تقاطعی به مشتریان در مسیر تحویل می‌شود و یا در صورت لزوم به‌طور مستقیم به مشتریان تحویل داده شود. فرض بر آن است که برداشت و تحویل محصول در یک مسیر مجاز می‌باشد و یک افق برنامه‌ریزی برای دریافت محصولات در فرابارانداز نیز وجود دارد. به‌طورکلی هدف مدل بدست آوردن تعیین بهترین مسیر در حالت زنجیره تأمین سبز و تعداد بهینه وسیله نقلیه مورد استفاده در شبکه توزیع می‌باشد به نحوی که کل هزینه عملیاتی و جابجایی در حداقل ممکن باشد. مدل ارائه شده با استفاده از نرم افزار گمز و روش معیار جامع صحه‌گذاری و اعتبار سنجی شد و نتایج بدست آمده متناسب با مقالات ارائه شده در این حوزه کارا ارزیابی شده و به نسبت مقالات مشابه بهبود حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing A Multi-objective Model of Routing and Location in the Green and Sustainable Supply Chain Mode

نویسندگان [English]

  • Somaieh Alavi 1
  • Alireza Habibi 2
  • Ehsan Esfandiari 3
1 Department of industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Ashrafi Isfahani University, Isfahan
2 Faculty of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Lenjan Beranch
3 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shahin Shahr Branch
چکیده [English]

In a supply chain network, implementing a sound management system in the process of shipment can lead to lower costs and increase customer satisfaction by improving the flow of products. Therefore, in this study, a multi-objective mathematical model was presented and solved to optimize the vehicle routing problem by locating the warehouse in the green supply chain while simultaneously receiving and delivering goods. The main limitations considered in this model include manufacturers' capacity, vehicle capacity, vehicle selection based on green supply chain criteria, vehicle routing and cross-stock warehouse location to minimize costs and fuel consumption and reduce pollution. In this case, the goods received from suppliers will be delivered to customers on the route after being categorized in a cross-stock warehouse or delivered directly to customers if necessary. It is assumed that product pickup and delivery are allowed on a single route and there is also a planning horizon for receiving products on the go. In general, the model aims to determine the best route in the green supply chain mode and the optimal number of vehicles used in the distribution network so that the total operating and relocation costs are minimized. The proposed model was validated using Gams software and Comprehensive Criterion Method and the results were evaluated in accordance with the articles presented in this efficient field and compared to similar articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain Management
  • Vehicle Routing
  • Retail Storage Systems
  • Lp Metric
1-      Ahammad, M. F., Glaister, K. W., & Gomes, E. (2020). Strategic agility and human resource management. Human Resource Management Review, 30(1), 100- 119.‏
2-      Alhadid, W. (2016). The Effect of Organizational Agility on Organizational Performance. Journal of Business Research, 69(5), 1544-1549.
3-      Amirnezhad, GH., Parastoo, A. (2016).Effect of Organizational Structure on Organizational Agility in Islamic Azad University Region 6 of Khuzestan (from the View of University Professors).  Quarterly Journal of Social Development, 11 (1), 273-296. (In Persian).
4-      Ansari, R., Abedi SHarabyani., A., KHayat KHosdoz, A. (2018). Impact of Technology Management on Agility Capabilities, Case Study in Kashan Steel Factory, Production and Operations Managmenet. Journal of Production and Operations Management, 7(1), 191-214. (In Persian).
5-      Appelbaum, S. H., Calla, R., Desautels, D., & Hasan, L. (2017). The challenges of organizational agility (part 1). Industrial and Commercial Training, 49(1), 6-14.‏
6-      Ashrafi, A., Ravasan, A. Z., Trkman, P., & Afshari, S. (2019). The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance. International Journal of Information Management, 47, 1-15.
7-      Bahrami, K, Karimi Goushaki, MH, (2019) A Model for Agility in Overhaul Using Interpretive Structural Modeling (Case Study: One of the Defense Equipment Repair and Recovery Center) .Industrial Management, 11 (2), 255-272. (In Persian).
8-      Costa, R. G. G. D., & Rezende, J. F. D. C. (2018). Strategic alignment of knowledge management and value creation: implications on to an oil and gas corporation. RAUSP Management Journal, 53(2), 241-252.‏‏
9-      Chen, T. C. T., & Lin, Y. C. (2019). A three-dimensional-printing-based agile and ubiquitous additive manufacturing system. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 55, 88-95.‏
10-  Campanelli, A.S., Parreiras, F.S.: Agile methods tailoring a systematic literature review. Journal of Systems and Software 110, 85 – 100 (2015).
11-  Dehghani Poodeh, H, Shafqat, A, Ibn Al-Reza, S, Houlasu, Amin. (2018). Identifying Factors Affecting Organizational Agility in an Armed Forces Organizations with Fuzzy Approach. Interdisciplinary Studies of Strategic Knowledge, 31 (31), 7-48. (In Persian).
12-  Fatihiyan, M., Sheykh, A. (2011). Investigating the Impact of Information Technology on the Agility of Small and Medium Enterprises. Daneshvar (Raftar) Management and Achievement, 4 (2), 71-96. (In Persian).
13-  Farhadi, F., Taghizade Yazdi, M., Momeni, M., Sajadi, S. M. (2018). Providing Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province. Industrial Management Journal, 10 (3), 252-335. (In Persian).
14-  Farjad, Sh, Ghorchian, N, Taghipour Zahir, A, (2019). Determining the organizational agility of universities based on Goldman and Nagel models. Educational Management Innovations, 14 (1), 63-79. (In Persian).
15-  Fatihiyan, M., Sheyekh, A. (2011). Investigating the Impact of Information Technology on the Agility of Small and Medium Enterprises. Daneshvar (Raftar) Management and Achievement, 4 (2), 71-96. (In Persian).
16-  Hadi Tabar, Javad, Maddooshi, Mehrdad.(2017). Introducing a native model of organizational agility in knowledge-based companies. Journal of Executive Management, 9 (17), 35-58(In Persian).
17-  Haghighi, M, Hami, M, Shojaee, V.(2018). Investigating Factors Affecting Organizational Agility in Sport and Youth Offices of Mazandaran Province. Human Resource Management in Sport, 5 (2), 249-262. (In Persian).
18-  Horlach, B., Drews, P., Schirmer, I., & Böhmann, T. (2017). Increasing the agility of IT delivery: five types of bimodal IT organization. In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.‏
19-  Paterek, P. (2017). Agile Transformation in Project Organization: Knowledge Management Aspects and Challenges. Academic Conferences and Publishing International Limited.‏
20-  Potdar, P. K., & Routroy, S. (2018). Analysis of Agile Manufacturing Enablers: A Case Study. Materials Today: Proceedings, 5(2), 4008-4015.‏
21-  Sepahvand R, Shariatnejad A, Arefnejad M. (2015) The Survey of Information Technology Effect on Intellectual Capital and Knowledge Management Strategies with Moderator Effect of Organizational Agility. ORMR. 5 (3), 71-96. (In Persian).
22-  Rashidi, M., Cherabin, M., Akbari, A., & Maghool, A. (2019). Explaining an Organizational Agility Development Model. Journal of System Management, 5(2), 211-224.‏ (In Persian).
23-  Ravichandran, R. (2017). Investigating the relationship between conflict management, organizational destructive behavior and information technology adequacy, organizational innovation capacity and agility. R & D Management, 12(1). 7–19.
24-  Vieira, M. H., Araujo, C. F., & Sampaio, C. H. (2017). The role of Agility and Institutional Barriers in the relationship between Learning Orientation and Performance. REBRAE, 10(1), 114-130.‏
25-  Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy, N. M., & Cang, S. (2014). A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry. International Journal of Production Economics, 147, 531-543.‏