شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل مؤثرناشی از تحریم درتأخیر بهره‌برداری سرمایه گذاران از طرح‌های صنعتی با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل ساختاری ( مورد مطالعه شرکتهای صنعتی زنجان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی زنجان،زنجان-ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مهم‌ترین عوامل مؤثر ناشی از تحریم در تأخیر بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی می‌باشد. این پژوهش یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران و خبرگان صنعت و مدیران شرکت‌های درگیر در بهره‌برداری طرح‌های صنعتی استان زنجان سعی در شناسایی این عوامل نموده است. پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل ساختاری استفاده شده است و نمونه انتخاب شده برای شرکت در گروه مصاحبه روش دلفی، کارشناسان و مدیران و خبرگان صنعت و حوزه تجارت بین‌الملل و مدیران شرکت‌های درگیر در بهره‌برداری طرح‌های صنعتی استان زنجان بودند، تعداد 33 نفر به‌عنوان گروه دلفی پس از مصاحبه و شناسایی عوامل به پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند. نتایج نشان داد که اولین عامل تأثیرگذار ناشی از تحریم در تأخیر بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی، عامل افزایش تمام هزینه‌های تمام شده محصولات است همچنین افزایش نرخ ارز در ایران به‌عنوان یک متغیر اساسی از تولیدات گرفته تا واردات و صادرات را به خود اختصاص داده است. همچنین محدودیت گشایش ال سی‌ها عامل دیگری است که بر افزایش هزینه تمام شده محصولات تأثیر دارد. محدودیت در انتقال ارز عامل دیگری است که در تأخیر بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی بسیار مهم است چون خریدهای خارجی و واردات کالاهای صنعتی نیازمند ارز بوده و عدم انتقال ارز به داخل موجب تأخیر بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the most important effective factors of sanctions in delaying investors' exploitation of industrial projects using Delphi technique and structural analysis (case study of Zanjan industrial companies)

نویسنده [English]

 • Firozeh Haji Ali Akbari
Assistant Professor, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this research the researcher thought to identify the most important factors resulting projects. This research is an exploratory research which tried to identify these factors using the opinions of experts and managers and experts' industry international trade and managers of companies engaged in industrial project in the province of Zanjan the purpose of this research is to use applied research. In order to implement the research future structural analysis technique was used in this research. In this research the sample selected for participation in the Delphi group, experts and managers and experts in industry and international trade, managers of companies involved in exploiting industrial projects in Zanjan province, 23 respondents as Delphi group responded to the research questionnaires. The result showed that the first effective factor resulting from the sanctions in delaying the use of industrial designs is the increase in the cost of finished products. Also, the increase of the exchange rate in Iran from production to import and export. Also, the limitation of the expansion of LC is another factor affecting the cost products of finished products. Also, the limitation factor in currency transfer is very important in delaying the operation of industrial projects, since foreign purchases and import of industrial goods require currency exchange, and the lack of transfer of currency to the country causes delays in the exploitation of industrial designs

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sanction
 • industrial and business projects
 • expense of products
 1. Bagheri, Mohsen. (2013). The Impact of Economic Sanctions on the Performance of Domestic Factors in Small and Medium Industries of Markazi Province from 2001 to 2012, International Conference on Economics in the Conditions of Sanctions.                               
 2. Behroozifar, Morteza. (2010). The Effects of US Unilateral Sanctions on the US Commercial Economy and Global Energy Markets. Quarterly Journal of Business Research, No. 33.                                                                                                                    
 3. Rabani, Taha. (2012). Structural analysis method is a tool for recognizing and analyzing variables affecting the future of urban issues (Vol. 1, p. 9). Paper presented at the national futures studies conference, the first national futures research conference.
 4. Rouhani, Arash and Ajrlou, Saeed.(2014). MICMAC software training. Tehran: Arena.
 5. Fadaei, Mehdi; and Derakhshan, Morteza. (2012). effects of economic sactions on 4th economic  growth in Iran. Journal of Economic Growth and Development, 5 (18), 132-113.
 6. ‏‫‏‫  Hosseini, S S A. (2013). Iran’s Economy Accompanied by Sanctions with Emphasis on 2012 Performance. Quarterly journal of fiscal and Economic policies, 1 (2), 5-20.
 7. Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K., Oegg, B. (2007). Economic Sanctions Reconsid- ered (3rd edition). Institute for International Economics, Washington DC.
 8. Hufbauer, Gary Clyde; Schott, Jeffrey J.; Elliott, Kimberly Ann; & (U.S.), Institute for International Economics. (2007). Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy. Peterson Institute.
 9. Petrescu, I.M. (2008). Rethinking Economic Sanction Success: Sanctions as Deterrents. Working Paper, American Enterprise‌ Institute.
 10. Yavari, Kazem, Mohseni, Reza. (2009). The Effects of Trade and Financial Sanctions on the Iranian Economy: A Historical Analysis. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN, 16 (61).‫