آسیب شناسی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رویکرد تئوری داده بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه ازاد بناب

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ازادا بناب

4 دانشگاه ازاد بناب

چکیده

چکیده
علیرغم تمام اقدامات صورت پذیرفته در سال‌های اخیر در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان و رشد تفکر سیستمی در انجام این فرایند، سازمان‌ها همچنان از نحوه انجام فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان خود و بازخورد نتایج آن راضی نمی باشند. این تحقیق به آسیب شناسی علل عدم اجرای موفق و کاربردی فرایند ارزیابی عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی کردستان می پردازد. جهت تبیین عوامل تاثیرگذار، از مطالعه کیفی با رویکرد داده بنیاد استفاده گردید. نمونه مطالعه با مشارکت بیست نفر از مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حداقل سه سال سابقه مدیریت که به شیوه هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، شروع و تا اشباع داده‌ها و با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که مایل بودند، ادامه یافت.داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع آوری و بر اساس روش کدگذاری اشتراوس کوربین تحلیل گردیدند. بر اساس یافته‌های بدست آمده از این مطالعه، بی توجهی به اولویت‌ها بعنوان مقوله محوری آسیب شناسی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان شناخته گردید .نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت مداخلات آموزشی در انجام فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان تاکید دارد و بازآفرینی روش‌های جاری را با لحاظ نمودن برنامه ریزی آینده نگرانه، توسعه شایستگی‌های ارتباطی و فن آوری و اهتمام در ایجاد سیستم کارآمد منابع انسانی را در اولویت قرار می دهد.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد کارکنان، آسیب شناسی، تئوری داده بنیاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the process of using the staff of Kurdistan University of Medical Sciences With a data theory approach

نویسندگان [English]

 • hassan makhdoomi 1
 • Farhad Nejad Irani 2
 • Rahimi Gholamreza 3
 • seyedabdolah hojati 4
1 Kurdistan University of Medical Sciences
2 Assistant Professor Management Department, Islamic Azad University
3 Assistant Professor, Public Administration, Islamic Azad University
4 Assistant Professor of Bonab Azad University
چکیده [English]

Despite all the consequences in recent years in the field of staff exploitation and the growth of systemic thinking, if this process is done, it will not satisfy the organization by using its other performance and feedback on the results. This study investigates the pathology of the causes of non-successful and practical testing at Kurdistan University of Medical Sciences. For an effective and extensive study, a qualitative study with a foundation data approach is used. Sample study with the participation of twenty managers of Kurdistan University of Medical Sciences with at least three years of management experience, which has been selected in a purposeful and snowball method, starting and ending with data saturation and observing the confidentiality of information and the possibility of leaving the study at any time Were willing,Data were collected through semi-structured interviews and analyzed based on Strauss-Corbin coding method. Based on the findings of this study, disregard for priorities was identified as a central category of pathology in the process of employee performance appraisal and the effect of this neglect in relation to adverse organizational culture (reduced employee motivation and lack of positive interactions within the group), negative appraisal performance. Performance (unfairness of the process, impact of factional political forces on the process and adverse consequences of performance appraisal) and lack of meritocracy (lack of attention to innovation, lack of attention to employee needs and lack of recognition of employee competencies)This study emphasizes the importance of educational interventions in the performance appraisal process of employees and

کلیدواژه‌ها [English]

 • Staff performance appraisal
 • pathology
 • Foundation Data Theory
 1. Almasi, H., & Hosseini Orei, Z. (2015). Investigating the effect of service quality on brand value in 5-stars hotels in Tehran. Non-Governmental - Islamic Azad University (Central Tehran Branch) - Faculty of Management and Accounting. (in Persian)
 2. Ardabili, Y. (2011) Evaluation Methods in the Public and Non-Governmental Sector, Besat Publications. (in Persian)
 3. Assadi, M. M., Ghafouri, S.H., Sadeghi Arani, Z. & Khosravanyan, H. (2010). Performance assessment in hospitals of Yazd University of Medical Sciences medical university using Balanced Card models combined, Data envelopment analysis and Srkval, Journal of Medical Sciences of Yazd, 6(18), 559- 56
 4. Banker D,R., Janakiraman, S, N., & Konstans. C. (2005). A balanced Scoreard analysis performance metrics". European Journal of Operational Research, Vol. 154,pp:423- 436
 5. Bentes, A. V., Carneiro. J., da Silva. J. F., Kimura, H. (2012). Multidimensional assessment of organizational performance:Integrating BSC and AHP. Journal of Business Research 65, 1790–1799
 6. Esfandiari, A., Kavousi. Z., Ravan bad, Mohammad R., Mohabbaty, F., Esfandiar, F., Salari, H., & Zanganeh Baygi, M. (2017). Organizational Pathology in the Headquarters of Shiraz University of Medical Sciences based on the three-branch model, Sadra Journal of Medical Sciences, 5(4), 227-238. (in Persian)
 7. Franco- Santos. M., Lucianetti, L., Bourne, M. (2012). Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research, Management Accounting Research, 23, 79– 119
 8. Herzberg, F. (2017). Motivation to work. Routledge.
 9. Moynihan, D. P., & Kroll, A. (2016). Performance management routines that work? An early assessment of the GPRA Modernization Act. Public Administration Review, 76(2), 314- 323.
 10. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York, NY: McGraw- Hill Education.
 11. Daryaeipour, M., Pardakhtchi, M., & Brijanian, H. (2015). Investigating the employee’s performance appraisal system in Qazvin Power Distribution Company from the perspective of managers and employees. (in Persian)
 12. Rahimi, Gh. (2006). Performance Evaluation and Continuous Improvement of the Organization, Tadbir, 173.  (in Persian)
 13. Saadat, E. (2011). Human Resource Management, Samat Publications, 14th Edition. (in Persian)
 14. Salehi, M., & Khatoon Khalilian, H. (2015). Investigating the performance evaluation system of employees from the perspective of education staff in Shiraz's district-4. Islamic Azad University (Marvdasht Branch) Faculty of Educational Sciences and Psychology.  (in Persian)
 15. Shahrzad, S. R., & Alavi, S. B. (2009). Occupational Orientations and Internal Job References Software Programmers, Iranian Journal of Management.
 16. Mirzaei, L., Vadadi. A., & Amir Kabiri. A. (2012). Pathology of employee performance appraisal system (Case study: Azerbaijan Steel Company). Islamic Azad University (Central Tehran Branch), Faculty of Management.  (in Persian)
 17. Wright R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Noe, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York, NY: McGraw- Hill Education.
 18. Zali M, Madhoushi M., & Hosseini A. (2006). Organizational Pathology in a public company. Journal of Humanities and Social Sciences, 21: 125- 148. (in Persian)