دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، بهار 1398 
3. نقش رهبری دانش محور بر عملکرد نوآوری در شرکتهای تولیدی کابل استان تهران

صفحه 41-52

محمد جواد تقی پوریان؛ رضا رمضان زاده؛ مریم محمد علیزاده


7. سنجش آمادگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی

صفحه 89-102

عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ نقی شجاع؛ فرشید فرخی زاده