دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، تابستان 1398 
8. ارائه الگویی جهت بهبود عملکرد فرایند خلق مشترک محصولات جدید در سازمان

صفحه 113-130

پریا عبدی برآفتابی؛ محمد رضا زاهدی؛ وحید کیانی؛ مرتضی عباسی