دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، پاییز 1398 
1. شناسایی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تأمین تاب‌آور صنعت خودروسازی ایران

صفحه 1-18

عمار فیضی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق؛ رضا احتشام راثی