دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، زمستان 1398 
5. انتخاب طرح جانمایی با استفاده از رویکرد فازی و روش PROMETHEE II

صفحه 72-87

جابر کلاکی جویباری؛ جعفر کلاکی جویباری؛ رضا حسن زاده


7. ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی

صفحه 101-117

سارا صفاری؛ حسن صادقی نائینی؛ عطاءالله ابطحی؛ جمال الدین طبیبی؛ علی اکبر فرهنگی