دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، تابستان 1399 
2. توسعه الگوریتم موازنه به هنگام بار در سیستم های کارگاهی ( مطالعه کیفی)

صفحه 16-30

نیما رحمانی؛ علیرضا ایرج پور؛ ناصر حمیدی؛ اکبر عالم تبریز؛ رضا احتشام راثی


3. کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تاکید بر آب مجازی دراستان کردستان

صفحه 17-31

مصطفی باغبانیان؛ حامد قادرزاده؛ قدرت الله امام وردی؛ مرجان دامن کشیده؛ نارسیس امین رشتی


4. طراحی مدل فرایندی بازاریابی سبز در صنعت دارو(رویکرد کیفی)

صفحه 32-51

بیتا هادی زاده مقدم؛ حسن بیابانی؛ اسماعیل حسن پور