دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، پاییز 1399 
4. تبیین دسته بندهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی جهت درجه بندی شعب بانک

صفحه 53-70

داود خسروانجم؛ محمد الیاسی؛ بهزاد کشانچی؛ بهاره بوبانیان؛ شوانه عبدالهی


5. طراحی و تبیین مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 71-95

علی احمدی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده