دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، زمستان 1399 
3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین خط مشی کارآفرینانه (مطالعه موردی: بانک سپه)

صفحه 35-56

محسن دارائی قادیکلائی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی میکلائی؛ فرشاد حاج علیان


10. ارائه روش نگاشت شناختی زی-آر نامبر برای مدل سازی روابط علّی استراتژی ها (مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران)

صفحه 156-174

مصطفی ایزدی؛ رسول نورالسنا؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ صابر ساعتی مهتدی؛ محمد خلیل زاده


12. طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در فضای عدم قطعیت

صفحه 197-218

رضا یوسفی زنوز؛ فرزاد حقیقی راد؛ سجاد ذاکری تبار