دوره و شماره: دوره 16، شماره 56، تابستان 1400 
1. قیمت گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت و موجودی در معرض نمایش

صفحه 1-16

آمنه جیحونی؛ حسین صفری؛ حسن شوندی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ فرزاد بهرامی


12. عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مدیران سازمانهای دولتی

صفحه 201-2019

محمدسلیم کریمی؛ عادل صلواتی؛ بهروز زارعی؛ کیومرث احمدی