دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، پاییز 1396، صفحه 1-156 
5. مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای مبتنی بر TOPSIS

صفحه 73-86

حسین عزیزی؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی