دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، پاییز 1395، صفحه 1-143 
9. بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش تجربی لوکاس

صفحه 117-128

فرزاد معیری؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین مهرابی بشر ابادی